วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

ทุนการศึกษาเสริมสมอง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาเสริมสมอง ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณสมบัติเพื่อรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี ในพื้นที่เป้าหมาย 19 จังหวัด ๆ ละ 1 ทุน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนด โดยพิจารณาในด้านผลการศึกษา ความยากจน ความเป็นผู้นำและความสามารถพิเศษเป็นเกณฑ์โดยไม่ต้องจัดลำดับที่ จังหวัดละ 2 คน และส่งเอกสารการขอรับทุนการศึกษาของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ สพฐ. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาเสริมสมองพิจารณาคัดเลือก หนังสือราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น