วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนสุดท้าย (ปีการศึกษา 2565) เป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และภาคเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.5 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความตั้งใจจะสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลไทย (ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด) โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

สมัครขอรับทุนการศึกษากับมูลนิธิฯ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.forneedystudents.org  โทรศัพท์ 0 2391 3796 , 0 2391 2324 หนังสือราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น