วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติในการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สพฐ. จึงขอให้ สพป. / สพม. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย มาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาว หนังสือราชการ