วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สพฐ. ขอแจ้งว่า สำนักการคลังและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการโอนเงินให้กับนักเรียนทุนฯเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการโอนเงินให้กับนักเรียนทุน และขอให้จัดส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินทุนการศึกษา และใบสำคัญรับเงินของนักเรียนทุนให้ สพฐ. ภายในวันที่ 5 มกราคม 2566

หนังสือราชการ สพม.

หนังสือราชการ สพป.

ใบสำคัญรับเงิน

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการ "ถนนปลอดภัย เด็กไทยไม่สูญเสีย"

สพฐ. ขอความร่วมมือ สพท. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินงานและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หนังสือราชการ

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566

คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2566 หนังสือราชการวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที 19 กันยายน 2565 โดยยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จากโรคติดต่ออันตราย และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565 เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ QR code จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแจ้งสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติต่อไป หนังสือราชการขอความร่วมมือดำเนินการตามสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565

ประธานคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 และ (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570 จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด พิจารณาดำเนินการตามสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว เพื่อดำเนินงานและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หนังสือราชการ
ขอส่งสื่อ “เดินหน้า สร้างเด็กไทย ไอคิวดี” การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาด ทางอารมณ์ (EQ) เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564

กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูล จัดทำโครงการผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายมีเครื่องมือ แนวทางองค์ความรู้ สนับสนุนการดำเนินงานส่งสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กในการพัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ได้ส่งสื่อ "เดินหน้า สร้างเด็กไทย ไอคิวดี" การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรทางการศึกษา ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กไทย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิง และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย หนังสือราชการ
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ด่วนที่สุด สพฐ. ออกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เพื่อแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และขอให้ สพท. และ สศศ. ยกเลิกการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ผ่านระบบ E – COVID 19 Report ที่ https://covidcenter.obec.go.th หนังสือราชการวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

แจ้งเตือนสถานการณ์พายุ “โนรู”

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศเรื่อง พายุ โนรู ฉบับที่ 12 (259/2565) เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2565 พายุไต้ฝุ่น โนรู ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้ว คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน และเคลื่อนผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนล่างปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี ในวันที่ 29 กันยายน 2565 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งกับมีลมแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วย  

สพฐ. จึงขอให้กำชับสถานศึกษาในสังกัดเฝ้าระวังและปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาและแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัด และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการ ทั้งนี้ หากมีสถานศึกษาในสังกัดได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว ให้ สพท. รายงานความเสียหายตามแบบรายงานสรุปข้อมูลความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ หนังสือราชการวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการทุนการศึกษาของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประจำปีการศึกษา 2565

ด่วนที่สุด โรงเรียนการบินญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี  สายสามัญ รับสมัครในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2565 และสอบคัดเลือกในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 หนังสือราชการวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สื่อความรู้ด้านอาหารและโภชนาการของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดทำสื่อให้ความรู้ ได้แก่ หนังสือโภชนาการสมวัยเด็กไทยวัยเรียน หนังสือตำรับอาหารสำหรับเด็กวัยเรียน เมนูเด็ก เมนูเด็ด รวมถึงเว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการฯ และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้เข้าใช้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนและการดำเนินการด้านอาหารกลางวันในโรงเรียน สพฐ. จึงขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาที่มีความสนใจ เข้าใช้งาน หนังสือราชการ

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565

การรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของสถานศึกษาในสังกัด

ด่วนที่สุด ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการรายงานสถานการณ์อุทกภัยหรือสาธารณภัยอื่น ๆ ของสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ตามแบบรายงานสรุปข้อมูลความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยวาตภัย ดินถล่ม (สพฐ.) หนังสือราชการวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์หนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2564"

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดทำหนังสือ “ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2564” ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อรวบรวมและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ จึงขอให้ สพท. และ สศศ. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไป หนังสือราชการ

>> E-book <<วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ"อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีที่ 2)

 ด่วนที่สุด  สพฐ. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการ"อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีที่ 2) ไปยังสถานศึกษาในสังกัดที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

จุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565

สพฐ. ขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ จุลสารลด-หยุด-ภัย (จุลสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน) ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 25645 เรื่อง “รถเหินน้ำ ... อุบัติเหตุทางถนนที่ป้องกันได้”  ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หากได้รับจุลสารฯ ไม่ครบถ้วน หรือมีความประสงค์ขอรับจุลสารฯ เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายวิชาการและแผน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2637 3453 หนังสือราชการ

  >> จุลสารฯ <<

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

การมอบสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้กับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"

ด่วนมาก  ด้วย มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ได้แก่ หนังสือ "โภชนาการสมวัย เด็กไทยวัยเรียน" และหนังสือตำรับอาหารกลางวันสำหรับเด็กวัยเรียน "เมนูเด็ก เมนูเด็ด" และจัดส่งให้กับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้โครงการฯ เมื่อประมาณเดือนเมษายน 2565 ผ่านไปรษณีย์ไทย แต่เนื่องจากไม่มีหนังสืือแจ้งการมอบเอกสารให้กับโรงเรียน จึงทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่ได้ตอบกลับแบบสอบถามให้กับมูลนิธิฯ

            ในการนี้ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดที่ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุและทำแบบสอบถาม จำนวน 189 แห่ง ดำเนินการตวจสอบสื่อความรู้และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หนังสือราชการ  


วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"

 ด่วนที่สุด  แจ้งจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" ในระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2565 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท นครนายก จังหวัดนครนายก

ขอเชิญผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมตามกำหนดการ และจัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมตาม คิวอาร์โค้ดท้ายหนังสือ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่ 5 กันยายน 2565 พร้อมนำส่งผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าร่วมประชุม เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) และดำเนินการจัดประชุมตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาด หนังสือราชการ

 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ

    https://forms.gle/KTBKryzvBXZsg4Af8


วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565

 ด่วนที่สุด  แจ้ง สพม. และ สพป.   สพฐ.ได้ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของนักเรียนที่สมควรได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการ ดังนี้ 

1) ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 

2)สพฐ. จะโอนเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามบัญฃีจัดสรรทุนการศึกษา พร้อมให้ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ในชื่อของนักเรียนทุนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี โดยจะโอนเงินภายในเดือนกันยายน 2565 และเมื่อนักเรียนได้รับเงินทุนการศึกษาแล้ว ให้เขียนใบสำคัญรับเงิน พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินทุนการศึกษาและรับรองสำเนาทุกหน้า จัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565

 รุ่นที่ 6 ประกาศ ลว 26 สิงหาคม 2565

รุ่นที่ 6 ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนเฉลิมราช ปีการศึกษา 2565

รุ่นที่ 6 บัญชีจัดสรรเงินทุนการศึกษานักเรียนทุนเฉลิมราช ปีการศึกษา 2565

รุ่นที่ 6 ใบสำคัญรับเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

รุ่นที่ 6 โอนเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม SET Guru Talk for OBEC

ด่วนที่สุด เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นด้านการเงิน การออม และการลงทุนที่จะเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีจัดอบรม

-หลักสูตร หมดหนี้มีออม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 

-หลักสูตร วางแผนลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน ในวันที่ 24 กันยายน 2565

-หลักสูตร เลือกแผนการลงทุน กบข. ดีมีแต่ได้ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565

 จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ทั้ง 3 หลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณวรา ไล้บางปิ้ง โทรศัพท์ 0 2009 9815 หรือ 09 6535 6524 และ คุณทวิดา พลสิทธิ์ โทรศัพท์ 0 2009 9832 หรือ 09 9326 1424 หนังสือราชการ

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง การมอบทุนการศึกษาโครงการ 360 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ

ด่วนที่สุด ด้วยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดทำ "โครงการ 910 ทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 770 ทุน ทุนละ 3,000 บาท โดยผู้มีสิทธิเข้ารับทุนเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข

        ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้ที่คิวอาร์โค้ด หรือ ลิงก์ ท้ายหนังสือนี้ หนังสือราชการ       

        1.  หนังสือกรมควมคุมโรค ที่ สธ 0402.2/ว 2251 ลว. 18 ก.ค. 65 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2)

        2. หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.2/ว 2253 ลว. 18 ก.ค. 65 ประกาศประทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2565วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีการศึกษา 2565

ด่วนที่สุด บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชื่อ โลตัส (บริษัทฯ) ดำเนินการจัดโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยร่วมมือกับ สพฐ. คัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร สมทบในการประกอบอาหาร ที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับนักเรียน จากสาขาของโลตัส มูลค่า 2,500 บาทต่อเดือน หรือ 17,500 บาท ต่อปีการศึกษา เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงอาหารที่ดีมีประโยชน์ ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งจะส่งเสริมให้เด็กไทยมีร่างกายที่แข็งแรงและมีพลังในการเรียนรู้ สพฐ. จึงขอให้ สพป. ดำเนินการแจ้งไปยังสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับคัดเลือก ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการให้บริษัทฯ พร้อมทั้งเข้าร่วม Line Open Chat สำหรับโรงเรียนในโครงการ เพื่อรับข่าวสารของโครงการ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปริญญาภร  กลิ่นเทศ โทรศัพท์ 09 8827 4882 หนังสือราชการ
วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทย ประจำปี 2564 - 2565 ของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ด่วนที่สุด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย ดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยประจำปี 2564 - 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานการณ์เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ รวมถึงผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนำมาจัดทำรายงานสถานการณ์เด็กและเยาวชนจากมุมมองของเด็กและเยาวชน และนำเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด รวมทั้งเด็กและเยาวชนทั่วไปทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยมีระยะเวลาในการจัดเก็บแบบสอบถาม ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด เพื่อแจ้งนักเรียนทราบต่อไป หนังสือราชการ
วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์หนังสือ "คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว" จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงานต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจาก QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายฐากูร ถวิลรัก เบอร์โทรศัพท์ 065 671 7060

หนังสือราชการ


 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รถรับ - ส่งนักเรียน

กรมควบคุมโรค ขอความอนุเคราะห์ สพฐ. กำชับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุรถรับ - ส่ง นักเรียน เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการด้านกฎหมายกับความปลอดภัย รวมถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเกิดการแก้ปัญหาในภาพรวมโดยบูรณาการร่วมกับพื้นที่ หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กำชับ เน้นย้ำแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด่วนที่สุด ขณะนี้พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มสูงขึ้น สพฐ. ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในสังกัด จึงขอให้ สพท. และ สศศ. กำชับสถานศึกษาในสังกัด ถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางอย่างเคร่งครัด หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กปฐมวัย

สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ. ดำเนินการแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ทราบ เพื่อดำเนินการและถือปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กปฐมวัย โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจาก QR Code  และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนันท์วลักษ์ สุขานนท์สวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 08 0449 7479 หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ชุดสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับนักเรียน ในโรงเรียนเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2565

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร กำหนดชุดสิทธิประโยชน์สำหรับกลุ่มเด็กนักเรียน และการสนับสนุนการจัดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนโดยหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยชุดสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในโรงเรียน สำหรับกลุ่มเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2565 และขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในการอนุญาตและอำนวยความสะดวกในการจัดบริการดังกล่าวให้กับหน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าให้บริการในโรงเรียนของท่าน ทั้งนี้ หากการบริการไม่เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร กำหนด หรือมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ และการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 06 1420 3252 หรือ 0 2142 1000 หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 13

คณะกรรมการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและรับรองโรงเรียนปลอดภัย “MU Safe School” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง ภัยพิบัติเรื่องใกล้ตัว เรื่อง อัคคีภัยป้องกันได้ พร้อมจัดการให้ปลอดภัย ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom application Meeting และ Facebook Live สพฐ. จึงขอให้ สพท. และ สศศ. ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้ครู และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0 2441 0602 - 10 ต่อ 1307 หรือนายอภิชาติ  มหิงสพันธุ์ โทรศัพท์ 08 5076 6482 หนังสือราชการวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565

สพฐ. ขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ  หนังสือราชการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565

สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและปฏิบัติตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด หนังสือราชการวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สพฐ. ดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษาไปยัง สพท. เพื่อมอบให้กับนักเรียนทุนฯ เมื่อนักเรียนได้รับการโอนเงินทุนการศึกษาแล้ว ขอให้ดำเนินการปรับสมุดบัญชีให้เป็นปัจจุบัน พร้อมถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินทุนการศึกษา รับรองสำเนาทุกหน้า และเขียนใบสำคัญรับเงิน ส่งให้ สพฐ. ภายในวันที่1 สิงหาคม 

หนังสือราชการ สพป.

หนังสือราชการ สพม.

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขอความร่วมมือประเมินตนเองผ่านระบบบริการออนไลน์ (E - service) สำหรับชุมชน และสถานศึกษา เพื่อดำเนินการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ได้จัดทำระบบบริการออนไลน์ (E - service) สำหรับชุมชน และสถานศึกษาเพื่อดำเนินการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา สพฐ. จึงขอให้ สพท. ดำเนินการ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ผ่านระบบบริการออนไลน์ (E - service) โดยจะเปิดระบบให้สถานศึกษาประเมินตนเอง ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2565 หนังสือราชการ

การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้มีมติอนุมัติทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 สังกัด สพฐ. จำนวน 77 ราย โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์จะดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษาจำนวนดังกล่าวไปยัง สพท. หากได้รับเงินทุนการศึกษาแล้วขอให้ดำเนินการ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุน และจัดส่งใบสำคัญรับเงินที่นักเรียนลงลายมือชื่อผู้รับเงินให้ สพฐ. ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2465 แจ้งพระโอวาทของประธานกรรมการมูลนิธิให้กับนักเรียนผู้รับทุน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ แจ้งนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ตอบขอบคุณมูลนิธิ โดยส่งตรงไปยังประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพท. มอบหมาย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC - Operator และเจ้าหน้าที่ SC - Action เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่าน Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หนังสือราชการวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คาดว่าประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูร้อน และเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่ สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม สพฐ. ขอให้ สพท. ดำเนินการตาม หนังสือราชการวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แนวทางการให้บริการวัคซีนฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส ผ่านระบบสถานศึกษา สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม

สพฐ. ขอให้ สพท. แจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส ผ่านระบบสถานศึกษา สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบและปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม หนังสือราชการวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 12

สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) หัวเรื่อง ภัยพิบัติเรื่องใกล้ตัว เรื่อง เสริมสร้างภูมิปลอดภัย โรงเรียนปลอดโควิด 19ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom application Meeting และ Facebook Live ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและรับรองโรงเรียนปลอดภัย “MU Safe School” ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้ครู และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้ที่เป็นสมาชิกเก่าสามารถดำเนินการลงทะเบียนเพียงอย่างเดียวไม่ต้องสมัครสมาชิกซ้ำ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0 2441 0602 - 10 ต่อ 1307 หรือนายอภิชาติ  มหิงสพันธุ์ โทรศัพท์ 08 5076 6482 หนังสือราชการ


จุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565

 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณะภัยและความปลอดภัยทางถนน และเพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ และเสริมสร้างจิตสำนักด้านความปลอดภัย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และสามารถดาวน์โหลดจุลสารในรูปแบบ E-book โดยสแกน QR Code ตามหนังสือราชการ

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ด่วนที่สุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หนังสือราชการ

คู่มือแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Infographic แนวทางการเตรียมความพร้อมฯ
 
Infographic แนวทางการรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นต่อกิจกรรมในโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ประจำปีการศึกษา 2564”

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ขอความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสพป.กทม. และบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนภายใต้โครงการฯ จำนวน 138 โรงเรียน ดำเนินการกรอกแบบสำรวจ ความคิดเห็นต่อกิจกรรมในโครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ประจำปีการศึกษา 2564” ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณช่อทิพย์  จิรชัยรัตนสิน โทรศัพท์ 08 1101 6563 หรือ 08 6785 1758 หนังสือราชการวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

โปสเตอร์แผนเผชิญเหตุ IAP ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด่วนมาก สพฐ. จัดทำโปสเตอร์แผนเผชิญเหตุ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถรับมือสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับการระบาดของโรค โดยให้สถานศึกษานำไปปิดประกาศในพื้นที่ที่เหมาะสม หนังสือราชการ


วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

แจ้งมติคณะรัฐมนตรี และข้อเรียนเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนบริเวณข้ามหน้าสถานศึกษา

 สพฐ. แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2565 หนังสือราชการ

การประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

 สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งรวบรวมประวัติและผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษาในสังกัด โดยส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
ชั้น 1อาคาร 3 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 ท้ังนี้  สามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ คุณสุธิดา กิสันเที๊ยะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 6256 7083 สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การพิจารณาและแบบเสนอประวัติฯ หนังสือราชการ

                                            หลักเกณฑ์การพิจารณา

                                                 และแบบเสนอประวัติฯ

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

 สพฐ. ขอเรียนว่า มูลนิธิฯ ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาที่มีนักเรียนผู้รับทุนมูลนิธิฯ ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิจารณาว่าหากนักเรียนทุนประสงค์จะศึกษาต่อ และสมควรได้รับทุนต่อเนื่องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ของมูลนิธิฯ ที่กำหนดไว้ โดยให้จัดส่งใบสมัครขอรับทุนต่อเนื่องให้มูลนิธิฯ ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุนต่อเนื่อง และนักเรียนทุนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มูลนิธิฯ ได้มีหนังสือแจ้งนักเรียนทุนโดยตรงว่าหากประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้เขียนจดหมายแจ้งมูลนิธิฯ ทราบโดยตรง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ในการนี้มูลนิธิฯ ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งกำชับสถานศึกษาที่มีนักเรียนทุนดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ทันตามกำหนดเวลาที่มูลนิธิฯ กำหนด ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02 354 7391-4 หนังสือราชการ  และ รายชื่อนักเรียนทุน 219 คน

การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพท. ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 พร้อมแจ้งข้อมูลการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบอย่างทั่วถึง หนังสือราชการ

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย

 สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงการสาธารณภัยต่างๆ อันจะเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลานี้พร้อมกำชับให้ระมัดระวังป้องกันกรณีเด็กจมน้ำ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์สาธารณภัยได้จากเว็ปไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 หรือเว็บไซต์ศูนย์นิรภัย http://www.nirapai.com/1784/index.php/th/ หนังสือราชการ

ขอความร่วมมือประเมินมาตฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS)ผ่านแพลตฟอร์ม THAI STOP COVID PLUS

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีส้วมที่ถูกสุขอนามัย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมประเมินรับรองมาตราฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ผ่านแพลตฟอร์ม TSC+ ได้ที่ http://stopcovid.anamai.moph.go.th.รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย นางสาวเกศกนก หอดขุดทด โทรศัพท์ 0 2590 4462 , 0 2590  4330 และ 0 2590 4395 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบติดตามผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2

สพฐ. ขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 - 4 ตอบแบบติดตามผู้รับทุนฯ ผ่านระบบ Google Form หนังสือราชการ

นักเรียนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3/2562 ที่เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

สพฐ. ขอความร่วมมือ สพท. ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนฯ จัดส่งแบบส่งต่อผู้รับทุนฯ สรุปแบบรายงานผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ แจ้งครูผู้ดูแลนักเรียนทุน และนักเรียนทุนดำเนินการตามคำแนะนำสำหรับนักเรียนทุนฯ โดให้ส่งเอกสารให้ สพฐ. ภายในเดือนพฤษคม 2565 หนังสือราชการ

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์งานและเชิญชวนเข้าร่วม "การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน"

สพฐ. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด แจ้งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี สมัครเข้าร่วม “การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน” เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) เทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับในสำหรับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจัดโดยกรมการขนส่งทางบก รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววริศรา จำปา โทร. 06 1761 1865 หรือทาง Facebook : โครงการเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน หนังสือราชการวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

ขยายระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษา

ครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ ได้ขยายระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจากเดิมวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นวันที่ 30 เมษายน 2565 จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page “หน้าใหม่ไม่สูบ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันวิสาข์  ชัยหาญ หมายเลขโทรศัพท์ 09 5490 2579 E-mail : wanwisac7@gmail.com หนังสือราชการ