วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน PM2.5 และปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

ด่วนที่สุด กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งข่าวสารสถานการณ์หมอกควัน PM2.5  ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ มีค่าสูงขึ้นหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง สพฐ. จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ที่เว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/ และเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.pcd.go.th หนังสือราชการ