วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ด่วนที่สุด   สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการ หนังสือราชการ
1. แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

3. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการกำกับ ติดตามการดำเนินการของสถานศึกษาในสังกัดอย่างใกล้ชิด และทำการบันทึกข้อมูลในแบบตรวจ ติดตามฯวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ทุนการศึกษาโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับมัธยมศึกษา" รุ่นที่ 2

 สพฐ. ให้สพม. แจ้งนักเรียนทุนการศึกษาโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2  ส่งรายงานผลการเรียน (ปพ.1) ให้ สพฐ. ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564  หนังสือราชการ