วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ทุนการศึกษาโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับมัธยมศึกษา" รุ่นที่ 2

 สพฐ. ให้สพม. แจ้งนักเรียนทุนการศึกษาโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2  ส่งรายงานผลการเรียน (ปพ.1) ให้ สพฐ. ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564  หนังสือราชการ