วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การเฝ้าระวังภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน

กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ จะเริ่มขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และประเทศไทยตอนบนฤดูฝนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ภาคใต้จะมีฝนตกต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม สพฐ. จึงขอให้ สพท. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ วางแผนรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สอดส่องและสังเกตอาการป่วยของนักเรียน ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ สามารถติดตามหรือสอบถามข้อมูลโรคต่างๆได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/ สายด่วน 1422 และข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา ที่เว็บไซต์ https://www.tmd.go.th/ สายด่วน 1182 หนังสือราชการ

!!หากเกิดสถานการณ์ขอให้ สพท. รายงาน สพฐ. ทราบทันทีที่ https://goo.gl/1YYNCD 

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์พายุไซโคลน "อำพัน"

ด่วนที่สุด ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ เรื่อง พายุไซโคลน "อำพัน" บริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบนและประเทศบังคลาเทศ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ในช่วงวันที่ 18 - 21 พ.ค. 2563 มีฝนตกหนักบางพื้นที่ สพฐ. ขอให้ สพท. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ ระวังสถานการณ์อุทกภัย วางแผนการให้ความช่วยเหลือกรณีนักเรียนและบุคลากรในสังกัดประสบภัย หากเกิดสถานการณ์ ขอให้รายงานมายัง สพฐ. หนังสือราชการ