วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

การรายงานผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2559

ด่วนที่สุด สพฐ.ขอความอนุเคราะห์ สพป.เขต 1 ทุกเขตและ สพม.เขต 1 ให้จัดข้อมูลนักเรียนทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.รายงานผลการเรียนนักเรียนทุนรุ่นที่ 6  รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 2. จัดส่งแบบรายงานตามแนวปฏิบัติของนักเรียนทุน (รูปเล่ม) ส่ง สพฐ.ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 3. รายงานสถานะนักเรียนทุน ตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ให้จัดส่ง สพฐ.ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 (ผู้รับผิดชอบ:นายเกียรติศักดิ์ จุรุเทียบ 0-2288-5581)  หนังสือราชการ

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเชิญชวนให้สถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ หนังสือราชการ  ใบสมัคร  แบบเสนอชื่อ  เอกสาร ก  เอกสาร ข

คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำคู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ สพฐ.จึงขอความร่วมมือ สพป./สพม.ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน หนังสือราชการ

การสรรหาบุคลากรและองค์กรเพื่อรับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

สป.ศธ.ขอความร่วมมือ สพฐ. สรรหาบุคลากรและองค์กรเพื่อรับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยให้จัดส่งแบบเสนอประวัติและผลงานประเภทบุคคลและประเภทองค์กร ส่งถึง สพฐ.ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560  หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

การมอบรองเท้านักเรียนภายใต้ "โครงการพาน้องไปโรงเรียน" ปี 5 ปีการศึกษา 2560

ด่วนมาก บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) มีความประสงค์มอบรองเท้านักเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 โรงเรียน รวมจำนวน 5,000 คู่ โดยให้ สพท.จัดส่งแบบสำรวจรองเท้านักเรียนให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร และส่งถึง สพฐ.ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560 หนังสือราชการ  แบบสำรวจรองเท้า

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานของบุคลากรสังกัด สพฐ.(ในส่วนกลาง) เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์ (ในส่วนกลาง) โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานเหมาบริการ เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 ศูนย์ทั่วประเทศ ระดับ ปวช. ตลอดหลักสูตร จำนวน 250 ทุน และระดับปริญญาตรี จำนวน 100 ทุน โดย ระดับ ปวช.ให้จัดส่งใบสมัครที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สำนักอำนวยการ อาคาร สพฐ.2 ชั้น 2 โทรศัพท์ 0-2282-5638 หรือ 0-2288-5570 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2560 สำหรับระดับ ป.ตรี ให้จัดส่งใบสมัครและขอทราบรายละเอียดโดยตรงได้ที่ คุณณัฐฐิรา โสรธร มือถือ 086-306-9770  หนังสือราชการ  ทุนระดับ ปวช.  ทุนระดับ ป.ตรี

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานของบุคลากรสังกัด สพฐ.(ในส่วนภูมิภาค) เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

ด่วนมาก ประชาสัมพันธ์ (ในส่วนภูมิภาค) โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานเหมาบริการ เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 ศูนย์ทั่วประเทศ ระดับ ปวช. ตลอดหลักสูตร จำนวน 250 ทุน และระดับปริญญาตรี จำนวน 100 ทุน โดย ระดับ ปวช.ให้จัดส่งใบสมัครที่ สพป./สพม. เป็นผู้รวบรวม ส่ง สพฐ.ภายในวันที่ 15 เมษายน 2560 สำหรับระดับ ป.ตรี ให้จัดส่งใบสมัครและขอทราบรายละเอียดโดยตรงได้ที่ คุณณัฐฐิรา โสรธร มือถือ 086-306-9770  หนังสือราชการ

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

การเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

ด่วนมาก  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามแนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/home  หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

การคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ประจำปีการศึกษา 2559

ด่วนมาก มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัด สพม.เขต 1-20 เพื่อรับทุนต่อเนื่อง 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2559-2561) ทุนระดับ ม.ต้น จำนวน 10 ทุนๆละ 4,000 บาท และระดับ ม.ปลาย จำนวน 10 ทุนๆ ละ 6,000 บาท รวม 20 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ขอให้ สพม.จัดส่งเอกสารนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เขตละ 1 คน ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560  รายละเอียดดังแนบ