วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การรายงานช้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 ด่วนที่สุด แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางระบบ MOE COVID ทั้งนี้  เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลสถานการณ์ ขอให้ดำเนินการรายงานข้อมูลทันที หนังสือรายการ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัดสพฐ. (ฉบันที่ 13)

 ด่วนที่สุด เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัดสพฐ.  (ฉบันที่ 13) ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

                                               
                                                                      
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัด สพฐ.

 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว จึงได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ของบุคลากรในสังกัดสพฐ. (ฉบับที่ 11) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือราชการ

โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับอุดมศึกษา" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์การรับสมัครเพื่อให้นักเรียนทุนของโครงการฯ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) พร้อมเอกสารหลักฐาน และจัดส่งไปยัง สพฐ. ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ตามหนังสือรายการ

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5

 ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564 ให้สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการ ตามหนังสือราชการ 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ของบุคลากรในสังกัด สพฐ.

 ด่วนที่สุด สพฐ. ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัด สพฐ. ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือราชการ

การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

 สพฐ. โอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ให้แก่ สพม.ตามหนังสือราชการ    สพป.ตามหนังสือราชการ  เพื่อมอบให้กับนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามบัญชีจัดสรร และเมื่อนักเรียนได้รับการโอนเงินทุนการศึกษาแล้ว ขอให้ปรับสมุดบัญชีธนาคารให้เป็นปัจจุบัน พร้อมถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินทุนการศึกษา และรับรองสำเนาให้ครบทุกหน้า และเขียนใบสำคัญรับเงิน จัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 ด่วนที่สุด ด้วยสพฐ.พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงออกประกาศ สพฐ. เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ของ สพฐ.ศธ. ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 

    ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามสถานการณ์ของสถานศึกษา กำกับ ดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดและดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือราชการ  

การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

 ด่วนที่สุด ตามที่สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดติดตามการเคลื่อนย้ายของคนงานที่กลับภูมิลำเนาที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษา ว่าในพื้นที่เป็นเขตบริการที่มีนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดอาศัยอยู่  ให้ประสานงานกับสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลอำเภอ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ รวมทั้งฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบบุคคลที่เคลื่อนย้ายมาในพื้นที่ หากมีกรณีเช่นนี้ ขอให้ตรวจสอบว่ามีนักเรียนที่อยู่ในครอบครัว หรือเป็นญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงและเกิดความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดการระบาดของโรค ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้หยุดมาเรียน และดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณืแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จังหวัดโดยเคร่งครัด

   ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ให้สถานศึกษาในสังกัดเร่งดำเนินการรายงานให้สพฐ. ตามหนังสือราชการ

แจ้งเตือนมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินค่าเทอม

  ด่วนที่สุด ด้วย ขณะนี้มีมิจฉาชีพแฝงเข้ามาในไลน์กลุ่มสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นไลน์รับนักเรียนหรือไลน์ต่างๆ ให้มีการจ่ายค่าเทอมแล้วได้เรียน หรือการทำประกันโควิด-19 โดยจะให้โอนเข้าบัญชีมิจฉาชีพ รวมทั้งมีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นครูการเงินโรงเรียน โดยใช้ชื่อและรูป โปรไฟล์ Facebook ของครูการเงิน และสร้าง Oper chat สำหรับติดต่อกับผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อหาประโยชน์โดยมิชอบ สพฐ.มีความห่วงใยในด้านความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการใช้จ่ายและค่าครองชีพของนักเรียนในสังกัด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งเตือนผู้ปกครองนักเรียน ตามหนังสือราชการ

แนวทางการเปิดเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

 ด่วนที่สุด ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยข้อ 2(1) ให้โรงเรียน หรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ที่มีความพร้อมและประสงค์จะเปิดเรียนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air, Online, On Demand, On Hand) สพฐ.ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กำชับและซักซ้อมความเข้าใจสถานศึกษาในสังกัด 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ตามหนังสือราชการ

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

 ด่วนที่สุด ตามที่ สพฐ. ได้มีมาตรความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดเรียน เพื่อให้การดำเนินการเตรียมความพร้อม และประเมินตนเองเป็นไปตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และสถานศึกษามีความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สพฐ.จังขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการตามหนังสือที่แจ้ง หนังสือราชการ