วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

 ด่วนที่สุด ตามที่สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดติดตามการเคลื่อนย้ายของคนงานที่กลับภูมิลำเนาที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษา ว่าในพื้นที่เป็นเขตบริการที่มีนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดอาศัยอยู่  ให้ประสานงานกับสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลอำเภอ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ รวมทั้งฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบบุคคลที่เคลื่อนย้ายมาในพื้นที่ หากมีกรณีเช่นนี้ ขอให้ตรวจสอบว่ามีนักเรียนที่อยู่ในครอบครัว หรือเป็นญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงและเกิดความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดการระบาดของโรค ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้หยุดมาเรียน และดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณืแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จังหวัดโดยเคร่งครัด

   ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ให้สถานศึกษาในสังกัดเร่งดำเนินการรายงานให้สพฐ. ตามหนังสือราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น