วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ของบุคลากรในสังกัด สพฐ.

 ด่วนที่สุด สพฐ. ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัด สพฐ. ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น