วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

 สพฐ. โอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ให้แก่ สพม.ตามหนังสือราชการ    สพป.ตามหนังสือราชการ  เพื่อมอบให้กับนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามบัญชีจัดสรร และเมื่อนักเรียนได้รับการโอนเงินทุนการศึกษาแล้ว ขอให้ปรับสมุดบัญชีธนาคารให้เป็นปัจจุบัน พร้อมถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินทุนการศึกษา และรับรองสำเนาให้ครบทุกหน้า และเขียนใบสำคัญรับเงิน จัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น