วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัด สพฐ.

 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว จึงได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ของบุคลากรในสังกัดสพฐ. (ฉบับที่ 11) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น