วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

การจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้มีอนุบัญญัติที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว จำนวน ๑๓ ฉบับ

หนังสือราชการ

แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน

ด่วนมาก สพฐ. แจ้งเตือนการเกิดโรคระบาด อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน ซึ่งสร้างความเสียหาย รวมถึงเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียน

หนังสือราชการ

การเฝ้าระวังโรคติดต่อ (โรคมือเท้าปากและโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า)

ด่วนที่สุด สพฐ. พบสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ ได้แก่โรคมือเท้า เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโรต้า

หนังสือราชการ