วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2565

 สพฐ. แจ้ง  เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2565  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ทราบเพื่อดำเนินการและถือปฏิบัติ หนังสือราชการ

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

สพฐ. แจ้ง เรื่องกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในการนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้แจ้งประกาศและแนวปฏิบัติในการดำเนินการ รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดท้าย หนังสือรายการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกู้ยืม 02 016 2643 และเว็บไซต์ https:www.studentloan.or.th  หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 9

คณะกรรมการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและรับรองโรงเรียนปลอดภัย “MU Safe School” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 9 (MU Safe School Virtual Workshop 9) หัวเรื่อง วัยรุ่นวัยว้าวุ่น? เรื่อง ปรับคิด-เปลี่ยนคุย เรื่องเพศในวัยรุ่นในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom application Meeting จึงขอให้ สพท. และ สศศ. ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้ครู และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายอภิชาติ  มหิงสพันธุ์ โทรศัพท์ 08 5076 6482 หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565

 สพฐ. แจ้ง สพม .ทุกเขต ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเพื่อให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สมัครขอรับทุนการศึกษากับมูลนิธิฯ โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565  และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.forneedystudents.org หมายเลขโทรศัพท์ 02 391 3796, 02 391 2324 หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัด สพฐ. (ฉบับที่ 19)

ด่วนที่สุด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้ยังมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565 ในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพิจารณาเพื่อดำเนินมาตรการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน (Work From Home) ตามความเหมาะสม เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรค สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงออกประกาศ สพฐ. เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 19) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หนังสือราชการวันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565

แจ้งการปรับเปลี่ยนข้อความตัวอย่างประกาศ/คำสั่ง

ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งการปรับเปลี่ยนข้อความตัวอย่างประกาศ/คำสั่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

ทุนการศึกษาเสริมสมอง

สพฐ. แจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนด และส่งเอกสารการขอรับทุนการศึกษาของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ สพฐ. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาเสริมสมองพิจารณาคัดเลือก หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565

การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผ่านระบบ E – COVID 19 Report

ด่วนที่สุด เนื่องจากการรายงานผ่านระบบ E – COVID 19 Report ของสถานศึกษาหลายแห่งยังไม่ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการประมวลผลข้อมูลในภาพรวมของ สพท. และ สพฐ. จึงขอความร่วมมือ สพท. สศศ. และสถานศึกษาในสังกัด กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการรายงานข้อมูล ผ่านระบบ E – COVID 19 Report ดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอนการรายงานข้อมูล E – COVID 19 Report Report ที่ https://covidcenter.obec.go.th ให้แล้วเสร็จโดยด่วน หนังสือราชการวันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

ด่วนที่สุด ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 นั้น เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) จึงขอเชิญท่านและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.00 . เป็นต้นไป ผ่านระบบประชุมทางไกล หนังสือราชการ

แนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

ด่วนที่สุด ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และ สพฐ. มีประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านความปลอดภัยของผู้เรียน นั้น จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หนังสือราชการ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพท. แจ้งกำชับศึกษานิเทศก์ และครูโรงเรียนคุณภาพ 349 โรงเรียน ที่เข้ารับการอบรม ดำเนินการตามคำชี้แจ้งการเข้าห้องอบรม ผ่านระบบ Zoom หนังสือราชการ 04001/ว5949วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565

การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

ด่วนที่สุด สพฐ. มีความห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 หลังช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงขอให้ สพท. และ สศศ. กำชับเน้นย้ำสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติตามหนังสือราชการอย่างเคร่งครัด