วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด่วนที่สุด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแจ้งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560 สพฐ.ขอให้ สพท.แจ้งสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนจัดส่งเอกสารโดยตรงกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนังสือราชการ

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แผนบูรณาการป้องก้นและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

ด่วนที่สุด ด้วย คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน รณรงค์และประชาสัมพันธ์แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 สพฐ.จึงขอให้ สพป.สพม.และสศศ.ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานต่อไป หนังสือราชการและแผนบูรณาการฯ

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากนายก้องภพ รื่นศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ เพื่อนำเงินมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ.


วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การมอบทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2560

ด่วนมาก ด้วย บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้แจ้งการมอบทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 374 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,503,000 บาท หนังสือราชการและบัญชีรายชื่อ

แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการ  บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 2 บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 3

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า

ด่วนที่สุด ด้วย สพฐ.มีความห่วงใยการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่าเนื่องจากสภาพภูมิอากาศมีความแห้งแล้ว บางพื้นที่มีการเผาป่าทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย จึงต้องมีความระวังการเกิดไฟไหม้อาคารเรียน บ้านพักครู สถานที่ราชการ ฯลฯ สพฐ.จึงขอความร่วมมือในการกำชับย้ำเตือนสถานศึกษาให้ความสำคัญและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่าอย่างเคร่งครัด หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา

ด่วนที่สุด ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "ชวนพ่อ เลิกบุหรี" โดยให้สมัครและจัดส่งผลงานภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 รายละเอียดกิจกรรมดูได้จากเว็บไซต์ http://www.quitforking.com หนังสือราชการและใบสมัคร