วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560

ด่วนมาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือ สพป./สพม.ทุกสังกัดแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพิ่มเติมจากที่ได้เคยดำเนินการเป็นปกติ โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่อง ด้านสิ่งก่อสร้าง  ด้านสุขภาพอนามัย และการกระทำของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดเหตุร้ายต่างๆ หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560

การมอบทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ. อนุมัติเงินกองทุนทักษิณนิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา และสตูล จำนวน 53 ทุนๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 159,000 บาท ขอให้สพป.ที่ได้รับจัดสรรจัดส่งแบบประวัตินักเรียนทุนที่ได้รับคัดเลือก ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  หนังสือราชการ

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

แจ้งขยายการรับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตร/ผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่สังกัด สพฐ.

ด่วนมาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งขยายเวลาการส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตร/ผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่สังกัด สพฐ. ระดับปวช.ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 (จากเดิมให้ส่งภายในวันที่ 15 เมษายน 2560) ระดับป.ตรีขยายถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (จากเดิมให้ส่งภายในวันที่ 15 เมษายน 2560) และขอให้แจ้งนร.ทุกคนที่สมัครขอรับทุนจัดส่งหนังสือรับรองเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ รายละเอียดใบสมัคร  หนังสือรับรอง

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560

ด่วนที่สุด  สพฐ.แจ้งแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ ภายใต้ชื่อ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" รายละเอียด

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

การมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ประจำปีการศึกษา 2559

สพฐ.ได้แจ้งการมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด สพม.1-10  จำนวน 10 ทุนๆ ละ 4,000 บาท และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสังกัด สพม.11-20 จำนวน 10 ทุนๆ ละ 6,000 บาท รายละเอียด  รายชื่อนักเรียนทุน

การขอรับบริจาครถตู้บริจาคจากศาลยุติธรรม

ด่วนที่สุด  สพฐ.ได้รับการประสานงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.เพื่อประกอบการพิจารณารับการจัดสรรรถตู้บริจาคจากศาลยุติธรรม โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดจัดส่งรายชื่อสถานศึกษาจังหวัดละ 1 แห่ง โดยให้จัดส่งแบบฟอร์มถึง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560  หนังสือราชการ 

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

แจ้งเตือนการเกิดเหตุและภัยในช่วงฤดูร้อน

ด่วนมาก สพฐ.แจ้งเตือนสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดเหตุและเกิดภัยในช่วงฤดูร้อน    หนังสือราชการ  รายละเอียด