วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

ขอแจ้งคำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) (ฉบับที่ 3)

กรมควบคุมโรค ได้ออกคำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) (ฉบับที่ 3) สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 47 ง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นหลักฐานซึ่งยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร พร้อมทั้งสืบค้นข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/law.php?law=1 หนังสือราชการ