วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนสถานการณ์ระบาดของโรคหัด

ด่วนที่สุด สพฐ.ขอความอนุเคราะห์ สพป./สพม.แจ้งให้สถานศึกษาวางมาตรการรับมือการระบาดของโรคหัด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับการระบาดของโรคหัดเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ของโรค หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การมอบทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ปี 2561

สพฐ.อนุมัติทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ปี 2561 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในจังหวัดภาคใต้ จำนวน 61 ทุนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 183,000 บาท โดยให้สพป.ที่ได้รับการจัดสรร จัดส่งรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุน ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด สพฐ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดการประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 13 – 22 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา) และโรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ทุนการศึกษา โครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ด่วนที่สุด กลุ่มเซ็นทรัล มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา โครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตั้งของกลุ่มเซ็นทรัล  จำนวน 39 จังหวัดๆ ละ 5 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รายละเอียดตามบัญชีจัดสรร หนังสือราชการและสิ่งที่ส่งมาด้วย  รายชื่อโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 และรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 7 และครูดีเด่น ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด สพฐ. รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่องการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ปี 2561 ซึ่งได้รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือก คัดสรร และผ่านการพิจารณากลั่นกรอง รับรองเสนอชื่อจำนวน 180 ราย พร้อมผลการคัดเลือกนักเรียนทุนดีเด่น รุ่นที่ 7 และครูดีเด่น ประจำปี 2561 หนังสือราชการ