วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ด่วนที่สุด ด้วยสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยต่อนักเรียนและบุคลากรในสังกัด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ หนังสือราชการ 


คู่มือฯ
แบบรายงานฯวันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5


ด่วนที่สุด
สพฐ. กำชับให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และให้ติดตามสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/ รวมถึงรายงานการเปิด/ปิด สถานศึกษาได้ที่ลิงค์ https://qrgo.page.link/ipDVi เนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มายัง สพฐ. หนังสือราชการรายงานการเปิด/ปิด สถานศึกษา
 https://qrgo.page.link/ipDVi