วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 18)

ด่วนที่สุด เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นห้วงเวลาสำคัญที่จะมีการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่น ศาสนา หรือจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีการรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมาก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สพฐ. จึงออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หนังสือราชการวันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ขอความร่วมมือในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

กรมควบคุมมลพิษ แจ้งฝุ่นละออง PM2.5 ที่มีแน้วโน้มเพิ่มสูงขึ้น สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศส. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศอยู่เสมอ โดยสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th แอปพลิเคชัน Air4Thai หรือสายด่วน 1650 และดำเนินมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน หนังสือราชการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

ด่วนที่สุด กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ Facebook Fanpage ศธ.360 องศา 

        เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ สพท. และ สศศ. และสถานศึกษาในสังกัด พิจารณาการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ตามแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 หนังสือราชการวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

แนวทางการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์ Omicron (โอไมครอน หรือ โอมิครอน)

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ.ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ ลดการสัมผัส และเว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า ๑.๕o เมตร พร้อมทั้ง แจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ นักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดทุกรายต้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ในกรณีบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หนังสือราชการวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เชิญร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษา

สพฐ. ขอให้ สพป. และ สศศ. ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามและประกวดคลิปวิดีโอ ปฏิเสธบุหรี่มวนแรก ผ่านคำขวัญ กระต่ายขาเดียว ยืนยัน มั่นใจ ไม่สูบ ซึ่งจัดโดยโครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย จัดทำโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษาตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หนังสือราชการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

ด่วนที่สุด สพฐ. จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หนังสือราชการ

การสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด - 19

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ. ประสานงานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต เพื่อดำเนินการประสานงานกับหน่วยบริการในพื้นที่ ในการขอรับการจัดสรรชุดตรวจ Antigen test self-Test kits หนังสือราชการวันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ระยะที่ 2 (เดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565)

ด่วนที่สุด สพฐ.ขอให้ สพท. และ สศศ. แจ้งไปยังสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ระยะที่ 2 (เดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565) ผ่าน QR Code เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทนศึกษาธิการภาค และให้ความร่วมมือสนับสนุนอำนวยความสะดวกผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทนศึกษาธิการภาคในการลงพื้นที่ตรวจ ติดตามดังกล่าว หนังสือราชการ

>>>> คลิก!! <<<<

การประชุมชี้แจงการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านระบบ E – COVID 19 Report

ด่วนที่สุด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19ผ่านระบบ E – COVID 19 Report สพฐ. จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้ หนังสือราชการ

1. กำหนดประชุมชี้แจงการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านระบบ E – COVID 19 Report ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

2. มอบหมายบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านระบบ E – COVID 19 Report โดยมอบหมายรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับดูแลการรายงานดังกล่าว เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1) www.obectv.tv 2)www.youtube.com/obectvonline 3)www.facebook.com/obectvonline (ค้นหาช่อง OBEC Channel) ในวันและเวลาดังกล่าว

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผ่านระบบออนไลน์

ด่วนที่สุด สพฐ. ได้พัฒนาระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ให้เป็นปัจจุบัน และทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอให้ สพท. และ สศศ. และสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผ่านทางระบบ E – COVID 19 Report ที่ https://covidcenter.obec.go.th แทนระบบรายงานผลออนไลน์ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID – 19 (http://202.29.173.26/open2564) 

หนังสือถึงประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ 

หนังสือถึง สพท.
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การพัฒนาผู้ใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพท. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาเข้าร่วม Open Chat Line Group หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2564 และสร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพม. ทุกเขต และ สพป.กทม. สพป.นครราชสีมา เขต 5 และ สพป. ลพบุรี เขต 2 ดำเนินการ ดังนี้

                1. แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อแจ้งครูผู้ดูแลและนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน เดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับฟังการประชุมเตรียมความพร้อมฯ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2564

                2. แจ้งสถานศึกษาที่มีครูดีเด่น ประจำปี 2564 ที่เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมฯ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2564

                3. นักเรียนและครูทุกคน ก่อนออกเดินทาง จะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง ATK ภายในไม่เกิน 3 วัน ก่อนการเดินทาง และนำผลตรวจมาแสดงเมื่อเดินทางถึงโรงแรมที่พัก

หลังสือราชการ

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

แนวทางการเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท (กทม.)

ด่วนที่สุด สำนักอนามัย ส่งแนวทางการเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ สพฐ. จึงขอให้ สพท. ในพื้นที่ กทม. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและดำเนินการต่อไป หนังสือราชการ

แนวทางฯ

การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564

 ด่วนที่สุด  แจ้ง สพม.  สพป.  เรื่องการโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564 

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ สพท. ดำเนินการ ดังนี้ หนังสือราชการ 04001/ว5501

1. คัดเลือกศึกษานิเทศก์กลุ่มงานสุขศึกษา พลานามัย จำนวน 1 คน เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับศึกษานิเทศก์ผ่านระบบออนไลน์ เข้ารับการอบรมตามกำหนดการอบรม พร้อมทั้งให้ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับคัดเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

2. คัดเลือกครูโรงเรียนคุณภาพ 349 โรงเรียน เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับครูผ่านระบบออนไลน์ เข้ารับการอบรมตามกำหนดการอบรม พร้อมทั้งให้ครูที่ได้รับคัดเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียด ดังนี้

2.1 โรงเรียนคุณภาพชุมชน 183 โรงเรียน ส่งครูเข้าอบรมหลักสูตรระดับอนุบาล 1 คน ระดับประถมศึกษาตอนต้น 1 คน และระดับประถมศึกษาตอนปลาย 1 คน

2.2 โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 77 โรงเรียน ส่งครูเข้าอบรมหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน

2.3 โรงเรียน Stand Alone 89 โรงเรียน แบ่งเป็น

    - โรงเรียน Stand Alone สังกัด สพป. ส่งครูเข้าอบรมหลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น 1 คน และระดับประถมศึกษาตอนปลาย 1 คน

    - โรงเรียน Stand Alone สังกัด สพม. ส่งครูเข้าอบรมหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน

3. เชิญผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ 349 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางนโยบายจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ 349 แห่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครู ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ภายในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 

สอบถามเพิ่มเติม : คุณธัชชาวรรณ คุ้มสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 06 4162 7555

E-mail : safetyschoolproject@gmail.comวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัด สพฐ. (ฉบับที่ 17)

ด่วนที่สุด สพฐ. ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19ของบุคลากรในสังกัด สพฐ. (ฉบับที่ 17)  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด หนังสือราชการวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

การอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)

 ด่วนที่สุด แจ้ง สพม. และสพป.  เรื่อง การอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)

การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3, รุ่นที่ 4, และรุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 ด่วนที่สุด แจ้ง สพม.    สพป. เรื่อง การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3, รุ่นที่ 4, และรุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

การจัดอบรมหลักสูตร Happy Money เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน และหลักสูตร คัมภีร์พี่เลี้ยงการเงิน แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ. ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


            หลักสูตร Happy Money เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ลงทะเบียน 


            หลักสูตรคัมภีร์พี่เลี้ยงการเงิน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น.

 


โดยดำเนินการถ่ายทอดสดการอบรมทั้ง 2 หลักสูตรผ่าน OBEC Channel www.obectv.tv  Facebook OBEC Channel  Youtube OBEC TV และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสามารถรับวุฒิบัตรออนไลน์ได้

 หนังสือราชการ

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณวรา  ไล้บางปิ้ง โทรศัพท์ 0 2009 9815 หรือ 09 6535 6424 และ คุณทวิดา  พลสิทธิ์ โทรศัพท์ 0 2009 9832 หรือ 09 9326 1424


วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กำชับเน้นย้ำแนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด่วนที่สุด  สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ. กำชับสถานศึกษาถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

2. ปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

3. กรณีที่มีความจำเป็นตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดให้มีการตรวจคัดกรองด้วย ATK หรือวิธีการอื่น ๆ ขอให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากรและชุดตรวจที่ได้มาตรฐาน หรือตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเห็นชอบ

หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โครงการประเมินสถานศึกษาด้านความปลอดภัยในการจัดประสบการณ์การรับมือจากปัจจัยเสี่ยงแบบองค์รวม (Holistic School Safety)

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ สพท. ดำเนินการแจ้งสถานศึกษาในสังกัด กรอกข้อมูลแบบประเมินสถานศึกษาด้านความปลอดภัย โครงการประเมินสถานศึกษาด้านความปลอดภัยในการจัดประสบการณ์การรับมือจากปัจจัยเสี่ยงแบบองค์รวม (Holistic School Safety) ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของนักเรียน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพชุมชน 183 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 77 โรงเรียน และโรงเรียน Stand Alone 89 โรงเรียน หนังสือราชการ

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัชชาวรรณ คุ้มสุวรรณ 06 3901 1241

การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ. ดำเนินการแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ในระบบ MOECOVID เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา ข้อ (1) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามประเมินผลผ่าน MOECOVID” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือราชการวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้ารอบการลงสำรวจพื้นที่เพื่อดูข้อมูลเชิงประจักษ์ ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2564

ด่วนที่สุด ตามที่ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และ สพฐ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการ  “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” (พ.ศ. 2563 - 2568) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา และได้เริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ รวมมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,003 โรงเรียน เมื่อพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 1 ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ได้กำหนด โดยคัดเลือกโรงเรียนจำนวน 30 โรงเรียน ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มากที่สุด เพื่อลงพื้นที่สำรวจและดูข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่จริง บัดนี้ มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกรอบที่ 1 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ สพป. ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้ หนังสือราชการ

1. แจ้งผลการคัดเลือกให้โรงเรียนในสังกัดทราบ พร้อมดำเนินการจัดเตรียมรายละเอียดและความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการลงสำรวจพื้นที่

2. มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อร่วมลงพื้นที่ สนับสนุนข้อมูลและให้ความคิดเห็นกับคณะกรรมการเพิ่มเติม พร้อมขอความอนุเคราะห์รถยนต์ (ตู้) พร้อมพนักงานขับรถ เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ดังกล่าวขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกไลน์กลุ่ม “โรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ” ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

ด่วนมาก สพฐ. แจ้ง กรณี มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ขอยกเลิกไลน์กลุ่มเดิมทั้ง 5 กลุ่ม และสร้างไลน์กลุ่มใหม่ จึงขอให้ สพป. ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

1. แจ้งไปยังสถานศึกษาในสังกัดที่มีรายชื่อเข้าร่วมไลน์กลุ่มโดยมีผู้เข้าร่วมไลน์กลุ่มจำนวน 4 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ครูผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพอนามัย แม่ครัวหรือพ่อครัวประจำโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

2. มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการอาหารกลางวันเข้าร่วมไลน์กลุ่ม จำนวน 1 คน และส่งแบบตอบรับ ให้มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 หนังสือราชการวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 16)

ด่วนที่สุด สพฐ. มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 16) ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย

กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไป อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป

สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรับมือ ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงสถานการณ์สาธารณภัยอันจะเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลานี้ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์สาธารณภัยได้จากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 หรือเว็บไซต์ศูนย์นิรภัย หนังสือราชการ


วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ด่วนที่สุด   สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการ หนังสือราชการ
1. แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

3. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการกำกับ ติดตามการดำเนินการของสถานศึกษาในสังกัดอย่างใกล้ชิด และทำการบันทึกข้อมูลในแบบตรวจ ติดตามฯวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ทุนการศึกษาโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับมัธยมศึกษา" รุ่นที่ 2

 สพฐ. ให้สพม. แจ้งนักเรียนทุนการศึกษาโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2  ส่งรายงานผลการเรียน (ปพ.1) ให้ สพฐ. ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564  หนังสือราชการ 

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 ด่วนที่สุด  การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนังสือราชการ

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

 ด่วนที่สุด  แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  หนังสือราชการ


แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)(ฉบับที่ 15)

 ด่วนที่สุด แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)(ฉบับที่ 15) หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการ 7 สี ฃ่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับอุดมศึกษา" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

 ด่วนที่สุด    สพม.    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการ 7 สี ฃ่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับอุดมศึกษา" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 ด่วนที่สุด    สพม.  สพป. เรื่อง การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4

 สพฐ. ให้ สพป  สพม  จัดส่งแบบรายงานผลการเรียน ความประพฤติ และแบบรายงานความก้าวหน้ารายบุคคลของผู้รับทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2  รุ่นที่ 2   รุ่นที่ 3   และรุ่นที่ 4 โดยจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หนังสือราชการ      (แบบรายงานผลการเรียน ความประพฤติ)       (แบบรายงานความก้าวหน้ารายบุคคลของผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี)   

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การรายงานช้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 ด่วนที่สุด แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางระบบ MOE COVID ทั้งนี้  เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลสถานการณ์ ขอให้ดำเนินการรายงานข้อมูลทันที หนังสือรายการ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัดสพฐ. (ฉบันที่ 13)

 ด่วนที่สุด เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัดสพฐ.  (ฉบันที่ 13) ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

                                               
                                                                      
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัด สพฐ.

 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว จึงได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ของบุคลากรในสังกัดสพฐ. (ฉบับที่ 11) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือราชการ

โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับอุดมศึกษา" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์การรับสมัครเพื่อให้นักเรียนทุนของโครงการฯ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) พร้อมเอกสารหลักฐาน และจัดส่งไปยัง สพฐ. ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ตามหนังสือรายการ

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5

 ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564 ให้สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการ ตามหนังสือราชการ 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ของบุคลากรในสังกัด สพฐ.

 ด่วนที่สุด สพฐ. ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัด สพฐ. ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือราชการ

การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

 สพฐ. โอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ให้แก่ สพม.ตามหนังสือราชการ    สพป.ตามหนังสือราชการ  เพื่อมอบให้กับนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามบัญชีจัดสรร และเมื่อนักเรียนได้รับการโอนเงินทุนการศึกษาแล้ว ขอให้ปรับสมุดบัญชีธนาคารให้เป็นปัจจุบัน พร้อมถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินทุนการศึกษา และรับรองสำเนาให้ครบทุกหน้า และเขียนใบสำคัญรับเงิน จัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 ด่วนที่สุด ด้วยสพฐ.พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงออกประกาศ สพฐ. เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ของ สพฐ.ศธ. ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 

    ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามสถานการณ์ของสถานศึกษา กำกับ ดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดและดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือราชการ  

การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

 ด่วนที่สุด ตามที่สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดติดตามการเคลื่อนย้ายของคนงานที่กลับภูมิลำเนาที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษา ว่าในพื้นที่เป็นเขตบริการที่มีนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดอาศัยอยู่  ให้ประสานงานกับสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลอำเภอ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ รวมทั้งฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบบุคคลที่เคลื่อนย้ายมาในพื้นที่ หากมีกรณีเช่นนี้ ขอให้ตรวจสอบว่ามีนักเรียนที่อยู่ในครอบครัว หรือเป็นญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงและเกิดความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดการระบาดของโรค ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้หยุดมาเรียน และดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณืแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จังหวัดโดยเคร่งครัด

   ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ให้สถานศึกษาในสังกัดเร่งดำเนินการรายงานให้สพฐ. ตามหนังสือราชการ

แจ้งเตือนมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินค่าเทอม

  ด่วนที่สุด ด้วย ขณะนี้มีมิจฉาชีพแฝงเข้ามาในไลน์กลุ่มสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นไลน์รับนักเรียนหรือไลน์ต่างๆ ให้มีการจ่ายค่าเทอมแล้วได้เรียน หรือการทำประกันโควิด-19 โดยจะให้โอนเข้าบัญชีมิจฉาชีพ รวมทั้งมีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นครูการเงินโรงเรียน โดยใช้ชื่อและรูป โปรไฟล์ Facebook ของครูการเงิน และสร้าง Oper chat สำหรับติดต่อกับผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อหาประโยชน์โดยมิชอบ สพฐ.มีความห่วงใยในด้านความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการใช้จ่ายและค่าครองชีพของนักเรียนในสังกัด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งเตือนผู้ปกครองนักเรียน ตามหนังสือราชการ

แนวทางการเปิดเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

 ด่วนที่สุด ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยข้อ 2(1) ให้โรงเรียน หรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ที่มีความพร้อมและประสงค์จะเปิดเรียนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air, Online, On Demand, On Hand) สพฐ.ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กำชับและซักซ้อมความเข้าใจสถานศึกษาในสังกัด 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ตามหนังสือราชการ

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

 ด่วนที่สุด ตามที่ สพฐ. ได้มีมาตรความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดเรียน เพื่อให้การดำเนินการเตรียมความพร้อม และประเมินตนเองเป็นไปตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และสถานศึกษามีความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สพฐ.จังขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการตามหนังสือที่แจ้ง หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและแนวทางปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน

 ด่วนที่สุด

    สพฐ แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแผร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย เพื่อให้การเปิดภาคเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพการเรียนของผู้เรียน

    สพฐ. มีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร จึงขอกำชับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หนังสือราชการ ศธ 04001/ว2359วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ด่วนที่สุด

    สพฐ. แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564 หนังสือราชการ ศธ 04001/ว2221

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

การการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด่วนที่สุด

        สพฐ. แจ้งประกาศกระทรวง ณ วันที่ 24 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 และประกาศเรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ หนังสือราชการ   คู่มือดูแลตัวเองสําหรับประชาชน สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้บอร์ดเกม Moneyfolio

 ด่วนที่สุด  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบบอร์ดเกมชื่อว่า Moneyfolio สำหรับใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน เพื่อเริ่มต้นออมและต่อยอดสู่การลงทุน 

                  กำหนดที่จะนำร่องการให้ความรู้ครูในโรงเรียนสังกัด สพม.กทม.เขต 1 และ สพม.กทม.เขต 2 โดยกำหนดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้บอร์ดเกม Moneyfolio ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร โดยจัดประชุม 2 รอบ คือ รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น.  และ รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. 

                  สพฐ.ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทราบและสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/2QzNdbD ,  เอกสารเผยแพร่
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564

รายงานผลการสำรวจ "ข้อมูลจริงและเท็จต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิท 19 และการป้องกันตัวของประชาชนไทย" รอบระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3)

 ด่วนที่สุด  สพฐ.ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการรณรงค์หรือจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิท 19 และประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด เพื่อปรับวิถีชีวิตใหม่ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติและแจ้งนักเรียนกรอกข้อมูลแบบสำรวจฯ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดแบบสำรวจ หนังสือราชการ


QR Code รายงานผลการสำรวจฯ ครั้งที่ 3


https://qrgo.page.link/TAwqPเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกไลน์แอด โรงอาหาร "อายิโนะโมะโต๊ะ" ภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"

ด่วนมาก  สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการของมูลนิธิฯ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมเป็นสมาชิกไลน์แอดโรงอาหาร "อายิโนะโมะโต๊ะ" ไปยังมูลนิธิฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนครินทร์ อ่อนศรี โทร 0 2247 7000 ต่อ 1517 หนังสือราชการ

รายงานผลการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ระลอกใหม่ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

  ด่วนที่สุด  สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการรณรงค์หรือจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิท-19 และประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด เพื่อทราบแนวทางสุขบัญญัติฯ และแจ้งนักเรียนกรอกข้อมูลแบบสำรวจฯ โดยการสแกน QR Code   แบบสำรวจ หนังสือราชการ


                            คิวอาร์โค้ดรายงานผลการสำรวจฯ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี (ม.ท.ศ.)

 สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2564 พร้อมแจ้งข้อมูลการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบอย่างทั่วถึง  QR Code   หนังสือราชการ


คู่มือและแผนปฏิบัติการ

การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2564                                                                 

การเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน

 สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน รวมทั้ง หากพบนักเรียนและบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ให้รายงาน สพฐ. หนังสือราชการ

การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิกเรียนเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท -19

 ด่วนที่สุด  สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการประเมินตนเอง ก่อนเปิดเรียนให้ครบถ้วน ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) ของกรมอนามัย ที่เว็ปไซต์ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school สพฐ.  หนังสือราชการ

นักเรียนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2/2561 ที่เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2/2561 จำนวน 210 คน ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งเอกสาร ให้ สพฐ. ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 หนังสือราชการ

ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลแบบสำรวจ "การป้องกันตัวและความคิดเห็นของประชาชนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการป้องกันตัว และความคิดเห็นของประชาชนไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยใช้แบบสำรวจ "การป้องกันตัวและความคิดเห็นของประชาชนไทย ในช่วงการแพระระบาดของโรคโควิท - 19 ระลอกใหม่" ระหว่างวันที่ 1 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อเก็บข้อมูลการป้องกันตัวและความคิดเห็นของประชาชนไทย ที่มีอายุ 15 - 25 ปี  สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด เพื่อแจ้งนักเรียน กรอกขอ้มูลแบบสำรวจฯ โดยสแกน QR Code อย่างน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ละ 50 ราย หนังสือราชการ


                    แบบสำรวจการป้องกันตัวและความคิดเห็นของประชาชน

                             ไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิท - 19 ระลอกใหม่การประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

 สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งรวบรวมประวัติและผลงานดีเด่น ด้านการควบคุมเครื่อดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษาในสังกัด  โดยส่งเอกสารไป สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควมคุมโรค ชั้น 1 อาคาร 3 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ณัฐวรรณ ขุนบุญ โทร 08 3038 6202 รายละเอียดตาม QR Code   หนังสือราชการ