วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ทุนการศึกษาโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับมัธยมศึกษา" รุ่นที่ 2

 สพฐ. ให้สพม. แจ้งนักเรียนทุนการศึกษาโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2  ส่งรายงานผลการเรียน (ปพ.1) ให้ สพฐ. ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564  หนังสือราชการ 

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 ด่วนที่สุด  การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนังสือราชการ

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

 ด่วนที่สุด  แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  หนังสือราชการ


แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)(ฉบับที่ 15)

 ด่วนที่สุด แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)(ฉบับที่ 15) หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการ 7 สี ฃ่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับอุดมศึกษา" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

 ด่วนที่สุด    สพม.    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการ 7 สี ฃ่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับอุดมศึกษา" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 ด่วนที่สุด    สพม.  สพป. เรื่อง การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4

 สพฐ. ให้ สพป  สพม  จัดส่งแบบรายงานผลการเรียน ความประพฤติ และแบบรายงานความก้าวหน้ารายบุคคลของผู้รับทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2  รุ่นที่ 2   รุ่นที่ 3   และรุ่นที่ 4 โดยจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หนังสือราชการ      (แบบรายงานผลการเรียน ความประพฤติ)       (แบบรายงานความก้าวหน้ารายบุคคลของผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี)   

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การรายงานช้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 ด่วนที่สุด แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางระบบ MOE COVID ทั้งนี้  เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลสถานการณ์ ขอให้ดำเนินการรายงานข้อมูลทันที หนังสือรายการ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัดสพฐ. (ฉบันที่ 13)

 ด่วนที่สุด เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัดสพฐ.  (ฉบันที่ 13) ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

                                               
                                                                      
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัด สพฐ.

 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว จึงได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ของบุคลากรในสังกัดสพฐ. (ฉบับที่ 11) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือราชการ

โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับอุดมศึกษา" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์การรับสมัครเพื่อให้นักเรียนทุนของโครงการฯ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) พร้อมเอกสารหลักฐาน และจัดส่งไปยัง สพฐ. ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ตามหนังสือรายการ

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5

 ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564 ให้สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการ ตามหนังสือราชการ 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ของบุคลากรในสังกัด สพฐ.

 ด่วนที่สุด สพฐ. ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัด สพฐ. ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือราชการ

การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

 สพฐ. โอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ให้แก่ สพม.ตามหนังสือราชการ    สพป.ตามหนังสือราชการ  เพื่อมอบให้กับนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามบัญชีจัดสรร และเมื่อนักเรียนได้รับการโอนเงินทุนการศึกษาแล้ว ขอให้ปรับสมุดบัญชีธนาคารให้เป็นปัจจุบัน พร้อมถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินทุนการศึกษา และรับรองสำเนาให้ครบทุกหน้า และเขียนใบสำคัญรับเงิน จัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 ด่วนที่สุด ด้วยสพฐ.พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงออกประกาศ สพฐ. เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ของ สพฐ.ศธ. ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 

    ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามสถานการณ์ของสถานศึกษา กำกับ ดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดและดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือราชการ  

การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

 ด่วนที่สุด ตามที่สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดติดตามการเคลื่อนย้ายของคนงานที่กลับภูมิลำเนาที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษา ว่าในพื้นที่เป็นเขตบริการที่มีนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดอาศัยอยู่  ให้ประสานงานกับสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลอำเภอ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ รวมทั้งฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบบุคคลที่เคลื่อนย้ายมาในพื้นที่ หากมีกรณีเช่นนี้ ขอให้ตรวจสอบว่ามีนักเรียนที่อยู่ในครอบครัว หรือเป็นญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงและเกิดความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดการระบาดของโรค ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้หยุดมาเรียน และดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณืแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จังหวัดโดยเคร่งครัด

   ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ให้สถานศึกษาในสังกัดเร่งดำเนินการรายงานให้สพฐ. ตามหนังสือราชการ

แจ้งเตือนมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินค่าเทอม

  ด่วนที่สุด ด้วย ขณะนี้มีมิจฉาชีพแฝงเข้ามาในไลน์กลุ่มสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นไลน์รับนักเรียนหรือไลน์ต่างๆ ให้มีการจ่ายค่าเทอมแล้วได้เรียน หรือการทำประกันโควิด-19 โดยจะให้โอนเข้าบัญชีมิจฉาชีพ รวมทั้งมีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นครูการเงินโรงเรียน โดยใช้ชื่อและรูป โปรไฟล์ Facebook ของครูการเงิน และสร้าง Oper chat สำหรับติดต่อกับผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อหาประโยชน์โดยมิชอบ สพฐ.มีความห่วงใยในด้านความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการใช้จ่ายและค่าครองชีพของนักเรียนในสังกัด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งเตือนผู้ปกครองนักเรียน ตามหนังสือราชการ

แนวทางการเปิดเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

 ด่วนที่สุด ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยข้อ 2(1) ให้โรงเรียน หรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ที่มีความพร้อมและประสงค์จะเปิดเรียนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air, Online, On Demand, On Hand) สพฐ.ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กำชับและซักซ้อมความเข้าใจสถานศึกษาในสังกัด 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ตามหนังสือราชการ

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

 ด่วนที่สุด ตามที่ สพฐ. ได้มีมาตรความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดเรียน เพื่อให้การดำเนินการเตรียมความพร้อม และประเมินตนเองเป็นไปตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และสถานศึกษามีความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สพฐ.จังขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการตามหนังสือที่แจ้ง หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและแนวทางปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน

 ด่วนที่สุด

    สพฐ แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแผร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย เพื่อให้การเปิดภาคเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพการเรียนของผู้เรียน

    สพฐ. มีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร จึงขอกำชับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หนังสือราชการ ศธ 04001/ว2359วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ด่วนที่สุด

    สพฐ. แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564 หนังสือราชการ ศธ 04001/ว2221

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

การการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด่วนที่สุด

        สพฐ. แจ้งประกาศกระทรวง ณ วันที่ 24 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 และประกาศเรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ หนังสือราชการ   คู่มือดูแลตัวเองสําหรับประชาชน สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้บอร์ดเกม Moneyfolio

 ด่วนที่สุด  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบบอร์ดเกมชื่อว่า Moneyfolio สำหรับใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน เพื่อเริ่มต้นออมและต่อยอดสู่การลงทุน 

                  กำหนดที่จะนำร่องการให้ความรู้ครูในโรงเรียนสังกัด สพม.กทม.เขต 1 และ สพม.กทม.เขต 2 โดยกำหนดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้บอร์ดเกม Moneyfolio ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร โดยจัดประชุม 2 รอบ คือ รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น.  และ รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. 

                  สพฐ.ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทราบและสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/2QzNdbD ,  เอกสารเผยแพร่
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564

รายงานผลการสำรวจ "ข้อมูลจริงและเท็จต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิท 19 และการป้องกันตัวของประชาชนไทย" รอบระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3)

 ด่วนที่สุด  สพฐ.ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการรณรงค์หรือจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิท 19 และประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด เพื่อปรับวิถีชีวิตใหม่ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติและแจ้งนักเรียนกรอกข้อมูลแบบสำรวจฯ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดแบบสำรวจ หนังสือราชการ


QR Code รายงานผลการสำรวจฯ ครั้งที่ 3


https://qrgo.page.link/TAwqPเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกไลน์แอด โรงอาหาร "อายิโนะโมะโต๊ะ" ภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"

ด่วนมาก  สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการของมูลนิธิฯ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมเป็นสมาชิกไลน์แอดโรงอาหาร "อายิโนะโมะโต๊ะ" ไปยังมูลนิธิฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนครินทร์ อ่อนศรี โทร 0 2247 7000 ต่อ 1517 หนังสือราชการ

รายงานผลการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ระลอกใหม่ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

  ด่วนที่สุด  สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการรณรงค์หรือจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิท-19 และประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด เพื่อทราบแนวทางสุขบัญญัติฯ และแจ้งนักเรียนกรอกข้อมูลแบบสำรวจฯ โดยการสแกน QR Code   แบบสำรวจ หนังสือราชการ


                            คิวอาร์โค้ดรายงานผลการสำรวจฯ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี (ม.ท.ศ.)

 สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2564 พร้อมแจ้งข้อมูลการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบอย่างทั่วถึง  QR Code   หนังสือราชการ


คู่มือและแผนปฏิบัติการ

การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2564                                                                 

การเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน

 สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน รวมทั้ง หากพบนักเรียนและบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ให้รายงาน สพฐ. หนังสือราชการ

การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิกเรียนเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท -19

 ด่วนที่สุด  สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการประเมินตนเอง ก่อนเปิดเรียนให้ครบถ้วน ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) ของกรมอนามัย ที่เว็ปไซต์ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school สพฐ.  หนังสือราชการ

นักเรียนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2/2561 ที่เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2/2561 จำนวน 210 คน ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งเอกสาร ให้ สพฐ. ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 หนังสือราชการ

ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลแบบสำรวจ "การป้องกันตัวและความคิดเห็นของประชาชนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการป้องกันตัว และความคิดเห็นของประชาชนไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยใช้แบบสำรวจ "การป้องกันตัวและความคิดเห็นของประชาชนไทย ในช่วงการแพระระบาดของโรคโควิท - 19 ระลอกใหม่" ระหว่างวันที่ 1 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อเก็บข้อมูลการป้องกันตัวและความคิดเห็นของประชาชนไทย ที่มีอายุ 15 - 25 ปี  สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด เพื่อแจ้งนักเรียน กรอกขอ้มูลแบบสำรวจฯ โดยสแกน QR Code อย่างน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ละ 50 ราย หนังสือราชการ


                    แบบสำรวจการป้องกันตัวและความคิดเห็นของประชาชน

                             ไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิท - 19 ระลอกใหม่การประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

 สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งรวบรวมประวัติและผลงานดีเด่น ด้านการควบคุมเครื่อดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษาในสังกัด  โดยส่งเอกสารไป สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควมคุมโรค ชั้น 1 อาคาร 3 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ณัฐวรรณ ขุนบุญ โทร 08 3038 6202 รายละเอียดตาม QR Code   หนังสือราชการ


ทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2564

 ทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จประปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ให้คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 77 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่สนใจส่งบทความ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้ สพฐ. ภายในวันที่ 10 มีนาคม  พ.ศ. 2564  หนังสือราชการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 ขอให้สพฐ. ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สมัครขอรับทุนการศึกษากับมูลนิธิฯ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mnk.thaiportal.net/  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2391 3796, 0 2391 2324 หนังสือราชการ

โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. กลุ่มนักเรียน

 ด่วนมาก  สพฐ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการออม ระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กับ สพฐ. เพื่อขับเคลื่อนบทบาทของกองทุนการออมแห่งชาติในการส่งเสริมการออมเงิน สร้างการรับรู้ และวางแผนการออมเงินเพื่อวัยเกษียณกับกองทุนการออม แห่งชาติ ในกลุ่มนักเรียน  ขอให้จัดส่งข้อมูลให้กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และสพฐ. ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หนังสือราชการ

การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด

ด่วนที่สุด  สพฐ. ออกประกาศ สพฐ. เรื่องการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 หนังสือราชการ 

การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ด่วนที่สุด ประกาศ สพฐ.เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งคัด หนังสือราชการ

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ออกประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศและแนวปฏิบัติ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกู้ยืม 0 2016 2643 และเว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th/หนังสือราชการ

ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 ด่วนที่สุด สพฐ.ได้แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขยายระยะเวลาปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ออกไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาถือปฏิบัติตามประกาศ หนังสือราชการ

การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการประกาศ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำหนดแนวทางการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากร ตามประกาศ สพฐ.  หนังสือราชการ