วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์หนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2564"

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดทำหนังสือ “ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2564” ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อรวบรวมและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ จึงขอให้ สพท. และ สศศ. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไป หนังสือราชการ

>> E-book <<ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น