วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565

การรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของสถานศึกษาในสังกัด

ด่วนที่สุด ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการรายงานสถานการณ์อุทกภัยหรือสาธารณภัยอื่น ๆ ของสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ตามแบบรายงานสรุปข้อมูลความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยวาตภัย ดินถล่ม (สพฐ.) หนังสือราชการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น