วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขอส่งสื่อ “เดินหน้า สร้างเด็กไทย ไอคิวดี” การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาด ทางอารมณ์ (EQ) เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564

กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูล จัดทำโครงการผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายมีเครื่องมือ แนวทางองค์ความรู้ สนับสนุนการดำเนินงานส่งสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กในการพัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ได้ส่งสื่อ "เดินหน้า สร้างเด็กไทย ไอคิวดี" การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรทางการศึกษา ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กไทย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิง และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย หนังสือราชการ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น