วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การคัดเลือก คัดสรร ครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ได้จัดให้มีกระบวนการคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง ครู เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นครูดีเด่น โดยนักเรียนทุนพระราชทานที่จบการศึกษาระดับ ม.6 และระดับ ปวช. รุ่นที่ 7 เป็นผู้เขียนเรียงความเรื่อง ครูในดวงใจ” เพื่อเสนอรายชื่อครูเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง เป็นครูดีเด่น จำนวน 64 คน 
สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งครูที่นักเรียนทุนพระราชทาน เสนอรายชื่อจัดส่งเอกสารข้อมูล เข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง เป็นครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 ต่อไป โดยส่งรายละเอียดข้อมูลให้ ฝ่ายเลขานุการโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 หนังสือราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น