วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนตกเล็กน้อยในบางช่วง ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป ขอให้สถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรับมือ ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงสถานการณ์สาธารณภัยอันจะเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลานี้ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ จากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 หรือเว็บไซต์ศูนย์นิรภัย http://www.nirapai.com/1784/index.php/th/ และติดตามสถานการณ์สภาพอากาศจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสายด่วน 1182 หนังสือราชการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น