วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขอส่งจุลสารลด - หยุด - ภัย ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2566

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้ส่งจุลสารลด - หยุด - ภัย สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน ฉบับประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2566 เรื่อง “ใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธีลดบาดเจ็บสาหัส – เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ” ขอให้ สพท. ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ สามารถดาวน์โหลดจุลสารฯ ในรูปแบบ E – book โดยสแกน QR Code และหากได้รับจุลสารฯ ไม่ครบถ้วน หรือมีความประสงค์ขอรับจุลสารฯ เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายวิชาการและแผน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2637 3453 หนังสือราชการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น