วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566”

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อตามศักยภาพ โดยสนับสนุนทุน จำนวน 2,500 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา 2 ประเภท สพฐ. ขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศีกษาในสังกัด คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดำเนินการสมัครเพื่อพิจารณาขอรับทุน โดยนักเรียนผู้ประสงค์ขอรับทุน สามารถศึกษารายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.eef.or.th และส่งใบสมัครโดยตรงไปยังสถาบันที่ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อ หนังสือราชการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น