วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แนวทางการเฝ้าระวังอันตรายจากเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน

ด่วนมาก  สพฐ.แจ้งการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้ สพป.สพม.และสศศ.เพื่อแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดนำแนวทางในการเฝ้าระวังอันตรายจากเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน  หนังสือราชการ

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เลขาธิการ กพฐ. ได้ดำเนินรายการผ่าน "พุธเช้า ข่าว สพฐ." เรื่องแจ้งเตือนการรายงานเพื่อเฝ้าระวังเหตุอุทกภัย

ด่วนที่สุด ตามที่ เลขาธิการ กพฐ. ได้รายการผ่าน "พุธเช้า ข่าว สพฐ." เรื่องแจ้งเตือนการรายงานเพื่อเฝ้าระวังเหตุอุทกภัย นั้น  สพฐ. ขอให้ สพป./สพม. ติดตามสถานการณ์ และเป็นผู้สรุปรายงานข้อมูลภาพรวมเป็นรายเขตพื้นที่ (กรุณาอย่าแจ้งให้โรงเรียนส่งโดยตรงเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนและตกหล่น) ตามแบบดังนี้
1 แบบรายงานสรุปความเสียหายผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  
2 แบบสำรวจสรุปภาพรวมรายเขต
3 แบบสำรวจ (รายบุคคล) (รายงานเฉพาะกรณีมีบิดา มารดา เสียชีวิต)

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การสำรวจข้อมูลนักเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ด่วนที่สุด สพฐ.ขอให้ สพป.สพม.และสศศ.สำรวจข้อมูลนักเรียนในสังกัดที่บิดา มารดา เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย ในช่วงระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 6 ตุลาคม 2560  หนังสือราชการ  แบบสรุปข้อมูลภาพ  แบบรายงานข้อมูลรายบุคคล

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การมอบทุนการศึกษา กองทุนรักดี สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งโอนเงินทุนการศึกษา กองทุนรักดี สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 25 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 ทุนๆ ละ 4,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ทุนๆ ละ 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

การอบรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สำนักอำนวยการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  ภาพข่าว สพฐ.  ประมวลภาพ


การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษาในโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปีการศึกษา 2560

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สำนักอำนวยการ เตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2560 และสร้างความเข้าใจ การเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร. ภาพข่าว สพฐ. ประมวลภาพ


แจ้งโอนเงินทุนการศึกษาเฺฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ด่วนที่สุด  สพฐ.ได้โอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560  หนังสือแจ้งโอนครั้งที่ 1   หนังสือแจ้งโอนครั้งที่ 2

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

การเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย

ด่วนที่สุด  ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน มีพายุฟ้าคะนอง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน เพื่อเป็นการเตรียมความช่วยเหลือโรงเรียน นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.จึงขอให้ สพป.และสพม.รายงานสถานการณ์ตามแบบฟอร์มจัดส่งให้ สพฐ.ทางเมล์ ka_taton@hotmail.com เพื่อสรุปข้อมูลภาพรวมต่อไป  หนังสือราชการ   แบบรายงาน

การประชุมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการประชุมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  หนังสือราชการ  ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนฯ  รายชื่อนักเรียนทุนฯ และจำนวนเงินทุน