วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ "โรงเรียนสุขหรรษา"

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ "โรงเรียนสุขหรรษา" โดยมี หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีช อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 โรงเรียนๆ ละ 100,000 บาท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2  ภาพกิจกรรมวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การคัดเลือก คัดสรร ครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด โครงการทุนการศึกษาภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)" ได้แจ้งรายชื่อครูที่ได้รับการเสนอรายชื่อจากนักเรียนทุน รุ่นที่ 6 จำนวน 72 คน เพื่อรับการคัดเลือก คัดสรร ครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 จึงขอให้ สพป./สพม.ที่เกี่ยวข้องแจ้งครูที่มีรายชื่อจัดส่งรายละเอียดข้อมูลเข้ารับการพิจารณา ส่งตรงถึงโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (เกียรติศักดิ์ จุรุเทียบ 0-2288-5581)  หนังสือราชการ  บัญชีรายชื่อครู

การรายงานผลการดำเนินงานทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ครั้งที่ 1

ด่วนมาก  สพฐ.ขอให้ สพป.ที่มีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ รายงานผลการดำเนินงานทุนการศึกษาฯ ครั้งที่ 1 โดยขอให้จัดส่งแบบรายงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560  หนังสือราชการ   แบบรายงาน

ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ กยศ.กรอ.เพื่อชาติ

ด่วนที่สุด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้พิจารณาขยายระยะเวลามาตรการจูงใจสำหรับโครงการ กยศ.กรอ.เพื่อชาติ สพฐ.จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการยื่นความประสงค์โดยตรงที่กองทุน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (อัจฉรา มันวงษ์ 0-2288-5581)  รายละเอียด

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การมอบเงินทุนพระราชทานสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้

ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร พระราชทานเงินให้ สพฐ.เพื่อมอบเป็นทุนพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 27 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 14,899,000 บาท สพฐ.ได้โอนเงินดังกล่าวให้ สพป.ที่มีนักเรียนทุนพระราชทานฯ ได้แก่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  สพป.สงขลา เขต 1 สพป.นราธิวาส เขต 1 สพป.ชุมพร เขต 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และสพป.ตรัง เขต 1 เรียบร้อยแล้ว หนังสือแจ้งโอนเงินครั้งที่ 1   หนังสือแจ้งโอนเงินครั้งที่ 2  บัญชีการโอนเงิน

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 77 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ให้แก่นักเรียนในสังกัด และขอให้จัดส่งใบสำคัญรับเงินส่งถึง สพฐ.ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (อัจฉรา มันวงษ์ 0-2288-5581)  รายละเอียด หนังสือแจ้งโอนเงิน

การมอบเงินกองทุน ถาวร-นิภา รัศมีดารา ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.ได้อนุมัติเงินกองทุน ถาวร -นิภา รัศมีดารา ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค โดยผู้ได้รับทุนได้รับการคัดเลือกจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 9 ราย ได้แก่ข้าราชการครูในสังกัด สพป.กทม. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สพป.อุดรธานี เขต 1 และ 4 สพม.22  23  24  37  และ39 รายละเอียด  หนังสือแจ้งโอนเงิน

การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"

ด่วนที่สุด ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ทุกจังหวัด รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.ปีการศึกษา 2560 ซึ่งการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560 จะมีศึกษาธิการจังหวัด ประสานงานปฏิบัติงานในฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ สพฐ.จึงขอให้ สพท.ให้ความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการขับเคลื่อนงานโครงการฯ ม.ท.ศ.ปีการศึกษา 2560 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560 (เกียรติศักดิ์ จุรุเทียบ 0-2288-5581) หนังสือราชการ

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"

สพฐ.ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" โดยให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติตามบริบทของตนเอง ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้ส่งแนวทางหรือประเด็นในการประชาสัมพันธ์ และได้กำหนดจัดกิจกรรมวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2

ด่วนมาก ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จำนวน 190 ทุนๆ ละ 25,000 บาท ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพม.ทุกเขต จึงขอให้ สพม.ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนจำนวนตามบัญชีจัดสรร โดยจัดส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา และข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จัดส่งถึง สพฐ. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้รับผิดชอบ : น.ส.อัจฉรา มันทวงษ์ 0-2288-5581  รายละเอียด  คู่มือทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2