วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง พายุ “มังคุด” (MANGKHUT)

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่อง พายุ มังคุด(MANGKHUT) ความว่า เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 18 กันยายน 2561 พายุดีเปรสชันมังคุด(MANGKHUT) ที่ปกคลุมบริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้ว แต่ยังคงทำให้ ในช่วงวันที่ 18 - 19 กันยายน 2561 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่ง ประกอบกับ ในช่วงเวลาดังกล่าว มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง ทำให้บริเวณพื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง รวมถึงดินโคลนถล่ม สพฐ. ขอกำชับให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด เตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากเหตุดังกล่าว พร้อมทั้งขอให้สำรวจความเสียหายของสถานที่ราชการ และข้อมูลนักเรียนและบุคลากร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ และรายงานข้อมูลที่ http://goo.gl/1YYNCD  หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ด่วนที่สุด  สพฐ. ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ปีการศุึกษา 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน สพฐ. ขอเรียนว่า หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การติดตามผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแบบประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขอความอนุเคราะห์ สพฐ. แจ้งสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ตอบแบบประเมินออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ลิ้งค์ หรือแสกน QR Code หนังสือราชการ

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่

ด่วนมาก กรมควบคุมโรค ขอความอนุเคราะห์ สพฐ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแนวทางฯ ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งแบบประเมินฯไปยัง สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี ภายในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุปราณี  พิมพ์ขุมเหล็ก โทรศัพท์ 0 2580 9354 โทรสาร 0 2580 9662 , 9307 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ supranee.aae09@gmail.com หนังสือราชการวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การโอนเงินทุนการศึกษาโครงการนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ด่วนมาก สพฐ. ได้โอนเงินทุนการศึกษาให้แก่ สพม.  และสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย เพื่อมอบให้กับนักเรียนทุนฯ และเมื่อนักเรียนได้รับการโอนเงินทุนการศึกษาแล้ว ขอให้ปรับสมุดบัญชีธนาคารให้เป็นปัจจุบัน และเขียนใบสำคัญรับเงิน จัดส่ง สพฐ. ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มอันเกิดจากฝนตก

ด่วนที่สุด ตามที่ กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ ฉบับที่ 8 (354/2561) ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย สพฐ. มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรในสังกัด จึงขอให้ สพท.และ สศศ. ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาท ตลอดจนกำชับย้ำเตือนสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดวาตภัย อุทกภัย ฟ้าผ่า น้ำท่วมฉับพลัน และแผ่นดินยุบตัว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย โดยขอให้ สพท. สศศ. และสถานศึกษารายงานข้อมูลความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวที่ https://goo.gl/1YYNCD เพื่อเป็นข้อมูลให้ สพฐ.ทราบ โดยขอให้รายงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561”


ด่วนที่สุด ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ รวมถึงคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวงในช่วงเข้าพรรษา โดยให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี ตามบริบทของตัวเอง หนังสือราชการ

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

ด่วนที่สุด ขณะนี้พบว่าพื้นที่ระบาดของไข้เลือดออกต่อเนื่องส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์การสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายสามัญและสายอาชีพ ปีการศึกษา 2562

มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครนักเรียนทุน ปีการศึกษา 2562 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนสายสามัญ รับทุนต่อเนื่องตั้งแต่ ม.1-6 รับสมัครนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 และทุนสายอาชีพ รับทุนต่อเนื่องตั้งแต่ ปวช.1-3 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 โดยยื่นใบสมัครออนไลน์ของมูลนิธิยุวพัฒน์ได้ที่ https://ybf.premier.co.th/scholar/ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มูลนิธิยุวพัฒน์ 02-301-1148, 02-301-1124, 02-301-1093 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นภาคีโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้องๆที่ห่างไกล”


ด่วนที่สุด บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ขอเชิญกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมเป็นภาคีโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้องๆที่ห่างไกล ซึ่งยังขาดแคลนหนังสือใหม่และมีคุณภาพดีสำหรับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายให้แก่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เป็นจำนวนมากและยังไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่นั้น บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทมือถือเก่าเพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และนำรายได้จากการรีไซเคิลคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น มอบให้แก่ศิริราชมูลนิธิ เป็นต้น โอกาสนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์มอบหนังสือใหม่และมีคุณภาพดีให้แก่โรงเรียนน้องๆที่ห่างไกล โดยรายได้ที่ได้จากการรีไซเคิลเป็นจำนวนเท่าไหร่ บริษัทฯ จะสมทบให้ในจำนวนเท่ากันเพื่อนำไปซื้อหนังสือใหม่บริจาคให้โรงเรียน บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุกัญญา  เอี่ยมสูงเนิน โทร. 0 2662 3000 ต่อ 4309 หรือ 0 8511 3633 หนังสือราชการ