วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย โดยบางช่วงของฤดู เป็นช่วงที่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวหรือเคลื่อนผ่าน รวมถึงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทย เป็นเหตุให้ฝนตกหนักและหนักมากต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง หรือเป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่มได้ สพฐ. จึงขอให้ สพท. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด ผ่านเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและขอให้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ระมัดระวังอันตราย วางแผนการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนและบุคลากรในสังกัดกรณีประสบภัยพิบัติ  หนังสือราชการ
ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ ขอให้รายงาน สพฐ. ทราบที่ https://goo.gl/1YYNCD หรือ 

QR Codeวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 โดยฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ จะเริ่มขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 และประเทศไทยตอนบนฤดูฝนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม สพฐ. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ วางแผนรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สอดส่องและสังเกตอาการป่วยของนักเรียน ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงโรคระบาด โรคติดต่อ ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ หนังสือราชการ


วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ด่วนที่สุด สพฐ.ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน หนังสือราชการวันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

การจัดทำรายงานและการติดตามผลทุนพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย ตามแบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย พ.ศ.2562

ตามที่ สำนักอำนวยการ สพฐ.ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ดูแล เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักอำนวยการ ได้จัดทำข้อมูลและแบบรายงานตามระเบียบไว้บริการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบบข้อมูลรายบุคคล ตามข้อ 1 แบบส่งต่อสถานศึกษา  (word) แบบฟอร์ม สป.ศธ.1 2 3 4 5  (excel) แบบรายงานการใช้จ่ายเงินภาคใต้  แบบรายงานการใช้จ่ายเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง แบบรายงานผลการเรียน คู่มือ เว็บข่าว สพฐ.

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงานกำหนดจัดกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดาวโหลดหลักเกณฑ์ได้ที่ www.oshthai.org รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

การคัดกรองขั้นสุดท้าย เพื่อเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ประจำปี 2562

ด่วนที่สุด การประชุมชี้แจงเตรียมความสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่กระฝึกและคัดกรองขั้นสุดท้าย เพื่อเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ และ พัน.ฝึกส่วนหลัง น.ทม.รอ.  ระหว่วงวันที่ 26 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ด่วนที่สุด กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ริเริ่มโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนสายอาชีพและสร้างโอกาสให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสได้เรียนต่อสายอาชีพชั้นสูง โดยสนับสนุนทุน จำนวน 2,500 ทุน โดยแบ่งเป็น

1. ทุน 5 ปี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อเนื่องจนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนขยายโอกาส
2. ทุน 2 ปี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส./อนุปริญญา) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3

โดยนักเรียนผู้ประสงค์ขอรับทุน จะต้องเป็นผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสมชนก ลดาดก โทร. 08 5443 2824
หนังสือราชการ 

ศึกษารายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ www.eef.or.th  
หรือ


วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 14

ด่วนที่สุด ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) กำหนดจัดการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยในงานกำหนดให้มีการมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย สพฐ. จึงขอให้ สพป. / สพม. และ สศศ. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด ส่งผลงานวิชาการ ผลงานบุคคล หรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติครั้งนี้  โดยกรอกแบบฟอร์มส่งทาง E-mail : kulleab@gmail.com ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562 หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งการมีผลบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 เรื่อง และสืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มาตรา 35 กำหนดห้ามผู้ประกอบการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบให้การอุปถัมภ์ สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด รวมถึงการให้การอุปถัมภ์หรือสนับสนุนสถานศึกษา หน่วยบริการวิชาการ และสถาบันวิจัย กรมควบคุมโรค จึงขอความร่วมมือ ในการปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์ หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งที่เป็นทรัพย์สินหรือไม่ใช่ทรัพย์สินในทุกกรณี หนังสือราชการ