วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แจ้งโอนเงินทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค (ไม่ระบุผู้รับทุน) ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักการคลังและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค (ไม่ระบุผู้รับทุน) ประปีการศึกษา 2560 ให้แก่ สพม.ทุกเขตพื้นที่การศึกษา 42 เขตๆ ละ 2 ทุน รวม 84 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 420,000 บาท แบ่งเป็นทุนระดับ ม.ต้น ทุนละ 4,000 บาท ทุนระดับ ม.ปลาย ทุนละ 6,000 บาท หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก

ด้วย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก อย่างจริงจังในโรงเรียนอนุบาล สถานศึกษาและชุมชน หนังสือราชการ

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา

ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และมติเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี หนังสือราชการ

โครงการ Horse Young Write Awards 2017

ด้วย บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดโครงการ Horse Young Write Awards 2017 จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์นักเรียนที่มีความสนใจส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกโดยตรงที่บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2560 หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การรายงานสถานการณ์น้ำท่วม

ด่วนที่สุด  ด้วย ขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากท่วมขังในหลายจังหวัด ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทันต่อสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.จึงขอให้ สพป./สพม.ที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์ตามแบบฟอร์มดังแนบ โดยให้จัดส่งเป็นไฟล์ Excel ส่งถึง สพฐ. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (ก่อนเที่ยง) ทาง Email :  ss.obec@gmail.com และ peck19pk@gmail.com  หากส่งข้อมูลแล้วกรุณาแจ้งทาง โทรศัพท์ 0-2288-5581  และ 0-2288-5570  แบบรายงาน

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แจ้งอนุมัติรายชื่อนักเรียนทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค (ไม่ระบุผู้รับทุน) ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.อนุมัติรายชื่อนักเรียนทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค (ไม่ระบุผู้รับทุน) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 84 ทุน แบ่งเป็น ม.ต้น 42 ทุนๆ ละ 4,000 บาท และ ม.ปลาย 42 ทุนๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000 บาท สำนักการคลังและสินทรัพย์จะดำเนินการโอนเงินทุนให้ สพม.ทุกเขต ซึ่งจะมีหนังสือแจ้งทาง SMART-OBEC  อีกครั้ง หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษากองทุน ดร.สละ - สุดา ทศานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งการโอนเงินทุนกองทุน ดร.สละ - สุดา ทศานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 98 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 196,000 บาท หนังสือราชการ

แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 53 ทุนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 159,000 บาท  หนังสือราชการ

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แจ้งการโอนเงินทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค ระบุผู้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งการโอนเงินทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค ระบุผู้รับทุน จำนวน 39 ทุนๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  156,000  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) จึงขอให้ สพม.ที่เกี่ยวข้องมอบเงินให้นักเรียนทุน และขอให้จัดส่งใบสำคัญรับเงิน และจดหมายตอบขอบคุณ เลื่อนจากวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 4 สิงหาคม 2560  หนังสือแจ้งการโอนเงิน  หนังสือแจ้งอนุมัติรายชือนักเรียนทุน

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การอนุมัติรายชื่อนักเรียนทุนกองทุนทักษิณนิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งอนุมัติรายชื่อนักเรียนกองทุนการศึกษาทักษิณนิวยอร์ค  ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 53 รายๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159,000 บาท ขณะนี้สำนักการคลังและสินทรัพย์กำลังดำเนินการโอนเงินทุนไปที่บัญชีเงินนอกงบประมาณของ สพป.ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักการคลังและสินทรัพย์จะมีหนังสือราชการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หนังสือราชการ