วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560

ด่วนมาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือ สพป./สพม.ทุกสังกัดแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพิ่มเติมจากที่ได้เคยดำเนินการเป็นปกติ โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่อง ด้านสิ่งก่อสร้าง  ด้านสุขภาพอนามัย และการกระทำของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดเหตุร้ายต่างๆ หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560

การมอบทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ. อนุมัติเงินกองทุนทักษิณนิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา และสตูล จำนวน 53 ทุนๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 159,000 บาท ขอให้สพป.ที่ได้รับจัดสรรจัดส่งแบบประวัตินักเรียนทุนที่ได้รับคัดเลือก ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  หนังสือราชการ

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

แจ้งขยายการรับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตร/ผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่สังกัด สพฐ.

ด่วนมาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งขยายเวลาการส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตร/ผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่สังกัด สพฐ. ระดับปวช.ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 (จากเดิมให้ส่งภายในวันที่ 15 เมษายน 2560) ระดับป.ตรีขยายถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (จากเดิมให้ส่งภายในวันที่ 15 เมษายน 2560) และขอให้แจ้งนร.ทุกคนที่สมัครขอรับทุนจัดส่งหนังสือรับรองเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ รายละเอียดใบสมัคร  หนังสือรับรอง

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560

ด่วนที่สุด  สพฐ.แจ้งแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ ภายใต้ชื่อ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" รายละเอียด

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

การมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ประจำปีการศึกษา 2559

สพฐ.ได้แจ้งการมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด สพม.1-10  จำนวน 10 ทุนๆ ละ 4,000 บาท และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสังกัด สพม.11-20 จำนวน 10 ทุนๆ ละ 6,000 บาท รายละเอียด  รายชื่อนักเรียนทุน

การขอรับบริจาครถตู้บริจาคจากศาลยุติธรรม

ด่วนที่สุด  สพฐ.ได้รับการประสานงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.เพื่อประกอบการพิจารณารับการจัดสรรรถตู้บริจาคจากศาลยุติธรรม โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดจัดส่งรายชื่อสถานศึกษาจังหวัดละ 1 แห่ง โดยให้จัดส่งแบบฟอร์มถึง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560  หนังสือราชการ 

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

แจ้งเตือนการเกิดเหตุและภัยในช่วงฤดูร้อน

ด่วนมาก สพฐ.แจ้งเตือนสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดเหตุและเกิดภัยในช่วงฤดูร้อน    หนังสือราชการ  รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

การรายงานผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2559

ด่วนที่สุด สพฐ.ขอความอนุเคราะห์ สพป.เขต 1 ทุกเขตและ สพม.เขต 1 ให้จัดข้อมูลนักเรียนทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.รายงานผลการเรียนนักเรียนทุนรุ่นที่ 6  รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 2. จัดส่งแบบรายงานตามแนวปฏิบัติของนักเรียนทุน (รูปเล่ม) ส่ง สพฐ.ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 3. รายงานสถานะนักเรียนทุน ตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ให้จัดส่ง สพฐ.ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 (ผู้รับผิดชอบ:นายเกียรติศักดิ์ จุรุเทียบ 0-2288-5581)  หนังสือราชการ

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเชิญชวนให้สถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ หนังสือราชการ  ใบสมัคร  แบบเสนอชื่อ  เอกสาร ก  เอกสาร ข

คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำคู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ สพฐ.จึงขอความร่วมมือ สพป./สพม.ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน หนังสือราชการ