วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นภาคีโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้องๆที่ห่างไกล”


ด่วนที่สุด บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ขอเชิญกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมเป็นภาคีโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้องๆที่ห่างไกล ซึ่งยังขาดแคลนหนังสือใหม่และมีคุณภาพดีสำหรับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายให้แก่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เป็นจำนวนมากและยังไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่นั้น บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทมือถือเก่าเพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และนำรายได้จากการรีไซเคิลคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น มอบให้แก่ศิริราชมูลนิธิ เป็นต้น โอกาสนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์มอบหนังสือใหม่และมีคุณภาพดีให้แก่โรงเรียนน้องๆที่ห่างไกล โดยรายได้ที่ได้จากการรีไซเคิลเป็นจำนวนเท่าไหร่ บริษัทฯ จะสมทบให้ในจำนวนเท่ากันเพื่อนำไปซื้อหนังสือใหม่บริจาคให้โรงเรียน บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุกัญญา  เอี่ยมสูงเนิน โทร. 0 2662 3000 ต่อ 4309 หรือ 0 8511 3633 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วย มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย  มีความประสงค์จะมอบทุนต่อเนื่องให้นักเรียนทุน รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 และให้รายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนทุน รุ่นที่ 2 สพฐ. จึงขอให้ สพม.ที่มีนักเรียนทุน จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 หนังสือราชการ

ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอรับทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2561 แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา จำนวน 50 ทุนๆ ละ 3,000 บาท และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 30 ทุนๆ ละ 5,000 บาท จัดส่งใบสมัครโดยตรงที่ มูลนิธิตั้งเซ็กกิม 146 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 หนังสือราชการ

แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน

ด่วนที่สุด สพฐ.ขอให้ สพท.แจ้งเตือนสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคระบาดและโรคติดต่อ ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุในฤดูฝน โดยสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือ เว็ปไซต์ http://www.ddcmoph.go.th/index.php หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

ด่วนที่สุด  สพฐ. ขอกำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม และปฏิบัติการ และปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึงอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ ให้รายงาน สพฐ. ทราบ โดยด่วน หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

บริษัท นานมี จำกัด  จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 เพื่อให้เยาวชนทำกิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด ความรู้สึกของตนเองและพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางภาษาจีน หนังสือราชการ

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษา

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งให้ สพป./สพม.ทุกเขตพื้นที่การศึกษากำชับสถานศึกษาในสังกัดได้ตรวจตราความพร้อมของอาคารเรียน อาคารประกอบ สนามเด็กเล่น สนามฟุตอบลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรในสังกัด   หนังสือราชการ 

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

ด่วนที่สุด กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้ธีมงาน “Culture of Prevention for Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการและการสาธิต การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและสาระบันเทิงอื่นๆ หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน


ด่วนที่สุด  สพฐ. มีความห่วงใยในเรื่องการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัด วางมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบถึงโรคภัย การเกิดอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด

กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายและลดการป่วยของนักเรียน จึงขอความร่วมมือ ในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว หนังสือราชการ