วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

การจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้มีอนุบัญญัติที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว จำนวน ๑๓ ฉบับ

หนังสือราชการ

แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน

ด่วนมาก สพฐ. แจ้งเตือนการเกิดโรคระบาด อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน ซึ่งสร้างความเสียหาย รวมถึงเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียน

หนังสือราชการ

การเฝ้าระวังโรคติดต่อ (โรคมือเท้าปากและโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า)

ด่วนที่สุด สพฐ. พบสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ ได้แก่โรคมือเท้า เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโรต้า

หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า

ด่วนที่สุด สพฐ. มีความห่วงใยในเรื่องการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า จึงขอความร่วมมือในการกำชับย้ำเตือนสถานศึกษาให้ความสำคัญและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แจ้งโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สำนักการคลังและสินทรัพย์ ได้แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้ สพท.เพื่อมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุน จำนวน 210 ราย หนังสือราชการและรายละเอียด

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

ทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2563

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 77 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 154,000 บาท จึงขอให้ สพป.ที่ได้รับจัดสรรดำเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับ ป.5-6 โดยให้จัดส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งให้มูลนิธิฯ ต่อไป  หนังสือราชการและบัญชีจัดสรรทุน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

การเตรียมพร้อมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือสถานศึกษาเตรียมความพร้อมตามคำแนะนำในการป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในฤดูกาลระบาดประจำปี ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014 หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์  กำหนดเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 หนังสือราชการและรายละเอียด